• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI YERİNE TİS DÜZENLENEN TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/26801
  Karar No: 2006/6896
  Tarihi:      20.03.2006

  l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI YERİNE TİS DÜZENLENEN TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Davalı işyerinde akdin feshi tarihinde 30 dan fazla işçi çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı 4857 sayılı yasanın 18 ve 21 maddelerindeki iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek durumdadır. Davacının anılan hükümler gereğince işe iade yoluna gitmeyip TİS.nin 13 ve 14. maddelerinde düzenlenen tazminat istemesi mümkün değildir. Bu nedenle TİS.nin 13-14 maddelerine dayanan tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ikramiye ile işyeri sendika temsilcilik tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı işyerinde akdin feshi tarihinde 30 dan fazla işçi çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı 4857 sayılı yasanın 18 ve 21 maddelerindeki iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek durumdadır. Davacının anılan hükümler gereğince işe iade yoluna gitmeyip TİS.nin 13 ve 14.maddelerinde düzenlenen tazminat istemesi mümkün değildir. Bu nedenle TİS.nin 13-14 maddelerine dayanan tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ