• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİNİN TİS’DE DÜZENLENEN İŞE İADEDEN YARARLANA BİLMESİ İÇİN BİR AY İÇERİSİNDE DAVA AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/27415
  Karar No: 2007/14484
  Tarihi:      07.05.2007

  l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİNİN TİS’DE DÜZENLENEN İŞE İADEDEN YARARLANA BİLMESİ İÇİN BİR AY İÇERİSİNDE DAVA AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Aktin feshedildiği 29.04.2005 tarihinde 4857 sayılı yasa yürürlüktedir. Davacı anılan yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen işe iade koşullarından yararlanması mümkün olduğu halde işe iade davası açmamışsa Toplu İş Sözleşmesinin 31. maddesinde düzenlenen iş güvencesi koşullarından yararlanamaz. Bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile Toplu İş Sözleşmesinin 31. maddesine dayalı tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA;  Davacı, ihbar tazminatı ile TİS’den doğan tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm   süresi   içinde   taraflar   avukatlarınca   temyiz   edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm,davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Aktin feshedildiği 29.04.2005 tarihinde 4857 sayılı yasa yürürlüktedir. Davacı anılan yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen işe iade koşullarından yararlanması mümkün olduğu halde işe iade davası açmamışsa Toplu İş Sözleşmesinin 31. maddesinde düzenlenen iş güvencesi koşullarından yararlanamaz. Bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile Toplu İş Sözleşmesinin 31. maddesine dayalı tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ