• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9775
  Karar No: 2006/30758
  Tarihi:      21.11.2006

  l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİ
  l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZEN-LENEN CEZAİ ŞARTTAN YARARLANA-MAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacı, 4857 sayılı yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi koşullarından yararlanabilecek durumdadır. Nitekim, davacıda işe iade davası açmış ve dava lehine sonuçlanmıştır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre davacı iş güvencesinden yararlanma olanağı bulunduğundan toplu iş sözleşmesinde düzenlenen cezai şarttan yararlanamaz. Toplu iş sözleşmesinin 50. maddesinde yer alan cezai şart isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar tazminatı, ücret ile cezai tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı, 4857 sayılı yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi koşullarından yararlanabilecek durumdadır. Nitekim, davacıda işe iade davası açmış ve dava lehine sonuçlanmıştır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre davacı iş güvencesinden yararlanma olanağı bulunduğundan toplu iş sözleşmesinde düzenlenen cezai şarttan yararlanamaz. Toplu iş sözleşmesinin 5O.maddesinde yer alan cezai şart isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ