• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEK İÇİN ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2018/76
  Karar No. 2018/8482
  Tarihi: 10.04.2018

  l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEK İÇİN ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU
  l SÜRE AY OLARAK BELİRTİLDİĞİNDE BAŞLADIĞI GÜNE SON AY KARŞILIK GELEN GÜNÜN TATİL GÜNÜNDE BİTECEĞİ
  l BEŞ AY 29 GÜN KIDEMİ OLAN İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANA-MAYACAĞI

  ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/1 maddesi uyarınca, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. İşçinin, iş güvencesi hükümlerinden faydalanabilmesi için en az altı aylık kıdemi olmalıdır.  
  Davacı 04.09.2016 tarihinde işe başlamış olup 03.03.2017 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. SGK hizmet döküm cetvelinde mart ayında her hangi bir çalışma gösterilmemiştir. 4857 sayılı yasanın 18/1 maddesinde altı aylık kıdemi olan işçinin iş güvencesi hükümlerinden faydalanabileceği belirtilmiştir. HMK 92/2 maddesine göre süre; ay olarak belirlenmiş ise başladığı güne son ay içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Dolayısıyla davacı 04.09.2016 tarihinde işe başladığından altı aylık kıdemi 04.03.2017 tarihinde dolar. Davacının çalışma süresi 5 ay 29 gün olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken işe iade kararı verilmesi hatalı olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bu nedenle bozulup ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkette mağaza müdürü olarak 04/09/2016-03/03/2017 tarihleri arasında çalıştığını, davacının davalı işveren tarafından 03/03/2017 tarihinde yazılı olarak haksız ve geçersiz nedenlerle İş Kanununa aykırı olarak işten çıkartıldığını, davalı işverenin kanuna karşı hile yoluna başvurarak ve kötü niyetli davranarak davacının davalı şirkette 6 aylık çalışmasını bitirmesine 1 gün kala iş akdini haksız nedenle feshettiğini belirterek feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücret olarak belirlenmesine, çalışılmayan 4 aylık ücret ve sosyal hakların ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; şirket nezdinde 04.09.2016 tarihinde çalışmaya başlayan davacının iş akdinin 6 aylık kıdemi dolmadan 03.03.2017 tarihinde performansının yetersizliği sebebiyle feshedildiğini, davacının iş akdinin kötüniyetli olarak feshedildiği iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu, tüm hak edişlerinin kendisine banka kanalıyla ödendiğini, şirket nezdindeki toplam çalışmasının 6 aylık sürede olmamasından dolayı davacının iş güvencesi hükmünden yararlanma imkanının yasal olarak mümkün olmadığını, 4857 sayılı yasanın 18.maddesi gereğince dava şartının olmadığını, bu nedenle davacının işbu davasının işin esasına girilmeyerek dava şartı yokluğu sebebiyle reddine karar verilmesini istemiştir.
  İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
  Mahkemece; Davacının davalı işyerinde 04/09/2016 tarihinde işe başladığı, 03/03/2017 tarihinde iş akdinin fesh edildiği, dolayısıyla davacının 6 aylık kıdemine 1 gün kala iş sözleşmesinin fesh edilmiş olduğu, 4857 sayılı İş Kanunun 18/1 maddesi hükmünün açık olduğu ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için 6 aylık kıdeminin bulunmasının gerektiği, davacınında davalı işyerinde 6 aylık kıdeminin bulunmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar vermiştir.
  İstinaf Başvurusu:
  İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
  Bölge Adliye Mahkemesince; İşe giriş tarihinin ve çıkış tarihinin fiilen çalışılan süre olduğunu, davacının 6 aylık kıdem koşulu gerçekleştiğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanacağını, davacıya tebliğ edilen fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmediği ve savunması alınmadığı gerekçesi ile feshin geçerli olmadığına ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Temyiz başvurusu:
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/1 maddesi uyarınca, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. İşçinin, iş güvencesi hükümlerinden faydalanabilmesi için en az altı aylık kıdemi olmalıdır.    
  Davacı 04.09.2016 tarihinde işe başlamış olup 03.03.2017 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. SGK hizmet döküm cetvelinde mart ayında her hangi bir çalışma gösterilmemiştir. 4857 sayılı yasanın 18/1 maddesinde altı aylık kıdemi olan işçinin iş güvencesi hükümlerinden faydalanabileceği belirtilmiştir. HMK 92/2 maddesine göre süre; ay olarak belirlenmiş ise başladığı güne son ay içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Dolayısıyla davacı 04.09.2016 tarihinde işe başladığından altı aylık kıdemi 04.03.2017 tarihinde dolar. Davacının çalışma süresi 5 ay 29 gün olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken işe iade kararı verilmesi hatalı olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bu nedenle bozulup ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.
  Hüküm: Yukarıda açıklanan gerekçe ile ;
  1-26/10/2017 tarihli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 3250 esas -2560 karar sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın REDDİNE,
  3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 35,90 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,50 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 38,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine,peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 10/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ