• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,18,21

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/29243
  Karar No:        2007/15688
  Tarihi:              21.05.2007

  l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ
  l İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEMESİ DURUMUNDA TİS BELİRLENEN İŞE İADE TAZMİNATININ 21. MADDEKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ . Davacının TİS.nin 17.maddesinde düzenlenen iş güvencesi tazminatının yeterli araştırma yapılmadan yazılı şekilde reddedilmesi hatalıdır. Öncelikle davacının akdin feshi tarihinde 4857 sayılı yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarından yararlanıp yararlanmadığı hususu araştırılmalı sahipse TİS.nin 17.maddesine dayalı istemi reddedilmelidir.
  Anılan yasa hükümlerinden yararlanması mümkün değilse TİS.nin 17.maddesine dayalı istemi 4857 maddesinin 21.maddesindeki tazminata ilişkin ölçütlerde dikkate alınarak hüküm alıma alınmalıdır. Aksi halde iş güvencesinden yararlanacak işçilere nazaran yaratamayanların daha üst bir mali güvenceye sahip olunur ki, bu durum eşitlik ilkesine aykırı olur.

  DAVA;                      Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ücret, izin ücreti, ikramiye, kömür, giyecek yardımları ile iş güvencesi tazminatının ödetilmesine karar verilmesini dilemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacının TİS.nin 17.maddesinde düzenlenen iş güvencesi tazminatının yeterli araştırma yapılmadan yazılı şekilde reddedilmesi hatalıdır. Öncelikle davacının akdin feshi tarihinde 4857 sayılı yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarından yararlanıp yararlanmadığı hususu araştırılmalı sahipse TİS.nin 17.maddesine dayalı istemi reddedilmelidir.
  Anılan yasa hükümlerinden yararlanması mümkün değilse TİS.nin 17.maddesine dayalı istemi 4857 maddesinin 21.maddesindeki tazminata ilişkin ölçütlerde dikkate alınarak hüküm alıma alınmalıdır. Aksi halde iş güvencesinden yararlanacak işçilere nazaran yaratamayanların daha üst bir mali güvenceye sahip olunur ki, bu durum eşitlik ilkesine aykırı olur.
  Eksik inceleme ile yazılı şekilde anılan isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ