• İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI BULUNAN İŞÇİNİN AYRICA SENDİKAL TAZMİNAT TALEP EDEMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SenK/31

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/20553
  Karar No: 2005/31700
  Tarihi:      29.09.2005

  l İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI BULUNAN İŞÇİNİN AYRICA SENDİKAL TAZMİNAT TALEP EDEMEMESİ
  l TALEPLE BAĞLILIK

  ÖZETİ: Sendikalar Kanunu’nun 4773 sayılı Kanunla değişik 31. maddesine göre, iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkı bulunan işçinin sendikal tazminat talebinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacının sendikal nedene dayanarak açtığı işe iade davası kabul edilmiş, tazminat isteği taleple bağlı kalınarak hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulü de doğru değildir.

  DAVA: Davacı, sendikal ve ihbar tazminatı ile TİS ücret farkı, ikramiye, yemek ve yakacak yardımı paraları ile bayram paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılardan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Sendikalar Kanunu’nun 4773 sayılı Kanunla değişik 31.maddesine göre, iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkı bulunan işçinin sendikal tazminat talebinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacının sendikal nedene dayanarak açtığı işe iade davası kabul edilmiş, tazminat isteği taleple bağlı kalınarak hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulü de doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 29.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ