• İŞ BİTİMİ NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun/Madde
  4857 S.İşK/17,41
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/14813
  Karar No: 2006/33480
  Tarihi:      20.12.2006

  l İŞ BİTİMİ NEDENİYLE FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davalının da cevap layihasında taraflar arasındaki iş sözleşmenin iş bitimi nedeniyle sona erdiği de vurgulanmaktadır.Bu durumda davacı kıdem ve ihbar tazminatını hak eder.Mahkemenin yazılı gerekçe ile bu alacakların reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı   avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı davalıya ait yurt dışında inşaatın fayans döşeme işinde 15.7.1999 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı, bu çalışmasının 18.9.2001 tarihine kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki davacının belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığı anlaşılmaktadır.Davacı iş akdinin işverence haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise cevap dilekçesinde davacı işçinin iş bitimi nedeniyle işten ayrıldığını savunmuştur.Ayrıca işten ayrılırken 18.9.2001 tarihinde ibraname verdiğini belirtmiştir.Dosya içerisinde bulunan "ibraname" başlığı altındaki bölgede işe giriş tarihi belirtilmemiş ancak ……………………tarihinden "başka alacağı yoktur" ifadesi kullanılmıştır. Davacının diğer alacakları mahkemece kabul edilmiştir. Davalım temyiz etmediği de gözönüne alındığında genel ifadelere yer verilen ibranameye değer verilemez.
  Davacı da Türkiye'ye dönüş bileti almak için işverence bu ibranamenin alındığını, gerçekte iş bitimi nedeniyle iş akdinin sona erdirildiğini savunmuştur.
  Davacı işçinin yaptığı iş fayans işidir. Bu olgu taraflar arasında tartışmasızdır.Fayans işinin bitimi de taraflarca kabul edilmektedir. Davalının da cevap layihasında taraflar arasındaki iş sözleşmenin iş bitimi nedeniyle sona erdiği de vurgulanmaktadır.Bu durumda davacı kıdem ve ihbar tazminatını hak eder.Mahkemenin yazılı gerekçe ile bu alacakların reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,20.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ