• İMZALI ÜCRET BORDROSU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32,37

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9741
  Karar No: 2006/30253
  Tarihi:      16.11.2006

  l İMZALI ÜCRET BORDROSU
  l İŞÇİNİN İMZALI ÜCRET BORDROSUYLA BAĞLI OLMASI

  ÖZETİ: Dairemizin istikrar kazanmış içtihatlarına göre, imzalı bu bordro davacıyı bağlar. Bu nedenle imzalı bu bordrodaki ücret üzerinden hesaplama yapılmak üzere bilirkişiden ek rapor alınmalı ve oluşacak sonuç doğrultusunda bakiye süre alacağı belirlenmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, bakiye süre ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı, usta öğretici bilgisayar öğretmeni olarak aylık net 800.000.000 TL ücretle çalıştığını ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının sözleşmede belirtilen aylık brüt 450. 000.000 TL ücretle çalıştığını savunmuştur.
  Dosyada mevcut 2003 yılı Aralık ayma ait bordro davacının imzasını içermektedir. Bordrodaki imzaya davacı tarafından bir itiraz olmamıştır. İmzalı bu bordroda davacının ücreti brüt 550.000.000 TL, net 400.825.000 TL olarak görülmektedir. Dairemizin istikrar kazanmış içtihatlarına göre, imzalı bu bordro davacıyı bağlar. Bu nedenle imzalı bu bordrodaki ücret üzerinden hesaplama yapılmak üzere bilirkişiden ek rapor alınmalı ve oluşacak sonuç doğrultusunda bakiye süre alacağı belirlenmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ