• İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BİR KISMINDA  FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE “0” RAKAMININ YAZILI OLMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2017/13171
  2019/22452
  16/12/2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/41

   
     
  • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BİR KISMINDA  FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE “0” RAKAMININ YAZILI OLMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ
  • ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMALARIN HAKLI FESİH HAKKI VERMESİ NEDENİYLE İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ Davacı işçi iş sözleşmesini ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ağır çalışma koşullarının bulunduğunu ileri sürerek haklı nedenle feshettiği iddasıyla kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuş, mahkemece ağır çalışma koşullarını ispatlayamadığı, fazla çalışmaların karşılığının imzalı ücret bordroları ile ödendiği gerekçesiyle işçi tarafından yapılan feshin haklı olmadığı sonucuna ulaşılarak kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
  Davacının çalışılan süre ile ilgili ücret bordrolarının tamamı dosyaya sunulmuş olup bordroların bir kısmında fazla çalışma ücreti tahakkuku yer alsa da bazı bordrolarda fazla çalışma bölümünde "0" rakamı yazılıdır. Bu durumda fazla çalışma tahakkuku içermeyen bordro dönemleri için tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmalıdır. Dosya içinde yer alan bilirkişi raporunda haftalık 3 saat fazla çalışma yaptığı belirtilmiş olup sözü edilen rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak tahakkuk bulunmayan aylar bakımından fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve istekle ilgili hüküm kurulmalıdır.
  Davacının iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(e) bendi uyarınca haklı nedenle feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı talebinin de hüküm altına alınması gerekir
   
   
             
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 01/05/2011 ile 03/09/2014 tarihleri arasında davalı şirketin Samsun'da bulunan marketlerinin kozmetik bölümünde satış görevlisi olarak çalıştığını, müvekkilinin 11/05/2011 tarihinden 01/06/2014 tarihine kadar davalı şirketin ... Şubesi'nde çalıştırıldığını, 01/06/2014 ile 03/09/2014 tarihleri arasında davalı şirkete ait ...Şubesi'nde çalıştığını, fazla mesailerinin ödenmediğini, müvekkilinin kozmetik reyonu görevlisi olduğu halde ağır işlerde çalıştırıldığını, müvekkilinin iş akdini haklı olarak feshettiğini, tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ücreti ve hafta tatili ücreti alacağını talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, belirsiz alacak davası açılmasının hukuki bir yararı olmadığını, davacının önce müvekkilin ... Mağazası'nda görev yaptığını, burada çalışmak istemediğini mağaza yöneticisi ...’ya söylediğini, bunun üzerine de kendisine çalışabileceği başka alternatifler sunulduğunu, davacının bu alternatiflerden ...Mağazası'nı tercih ettiğini, 2014 yılının Temmuz ayında davacının görev yerinin değiştirildiğini, ...Mağazası'nda çalışmaya başladığını, davacının yük taşımasının sözkonusu olmadığını, fazla mesai yapan işçinin fazla mesailerinin bordroya yansıtıldığını, davacıya rızası dışında fazla mesai yaptırılmasının söz konusu olmadığını, fazla mesai ücretlerinin kendisine ödendiğini, davacının ulusal bayramlarda ve genel tatillerde bir çalışma yapmış ise bunun karşılığının kendisine ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçi iş sözleşmesini ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ağır çalışma koşullarının bulunduğunu ileri sürerek haklı nedenle feshettiği iddasıyla kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuş, mahkemece ağır çalışma koşullarını ispatlayamadığı, fazla çalışmaların karşılığının imzalı ücret bordroları ile ödendiği gerekçesiyle işçi tarafından yapılan feshin haklı olmadığı sonucuna ulaşılarak kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
  Davacının çalışılan süre ile ilgili ücret bordrolarının tamamı dosyaya sunulmuş olup bordroların bir kısmında fazla çalışma ücreti tahakkuku yer alsa da bazı bordrolarda fazla çalışma bölümünde "0" rakamı yazılıdır. Bu durumda fazla çalışma tahakkuku içermeyen bordro dönemleri için tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmalıdır. Dosya içinde yer alan bilirkişi raporunda haftalık 3 saat fazla çalışma yaptığı belirtilmiş olup sözü edilen rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak tahakkuk bulunmayan aylar bakımından fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve istekle ilgili hüküm kurulmalıdır.
  Davacının iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(e) bendi uyarınca haklı nedenle feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı talebinin de hüküm altına alınması gerekir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ