• İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2012/14357
  2014/17689
  02.06.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İŞK. /41

   
     
  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI
  • BORDROLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU
  •  
   
  ÖZETİ  İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilmediği sürece geçerli yazılı delildir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bu nedenle fazla çalışma hesabında  2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarının dışlanması gerekirken hükme esas alınan raporda bu aylar dışlanmayıp fazla çalışma tahakkuklarının hesaplamadan düşülmesi hatalıdır.
   
   
               

  DAVA   :Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
    Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H.Adıyaman Üstünel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalıya ait işyerinde yoğun bakım  hemşiresi olarak çalışırken iş şartlarının ağırlığı ve hak ettiği ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının 15.07.2010 tarihindeki haftalık izninin akabinde amirlerinden izin almaksızın işe gelmediğinin tutanakla tespit edildiğini, devamsızlığı sürerken iş akdini haklı nedenle fesh ettiğine ilişkin ihtarnamesini tebliğ aldıklarını, bunu istifa olarak kabul ettiklerini, fazla mesaiye ilişkin süre ve ücretlerinin çoğu imzalı olan bordrolara yansıtılarak banka hesabına ödendiğini, savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdirildiğinin ispatı davalı işverene ait olup, davalı işverence bu husus ispat olunamadığından, davacının kıdem  tazminatına hak kazandığı, davacının çalıştığı dönemde fazla mesai  de yaptığı,  gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Hizmet aktinin 15/07/2010 tarihinde hakedişlerinin ödenmemesi nedeni ile davacı tarafça haklı şekilde sona erdirildiği ve bu fesih şekline göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla, Mahkemece fesih şekline ilişkin yapılan hatalı değerlendirme  sonuç itibariyle bozma nedeni yapılmamıştır.
  2- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  3- Dosyada mevcut davacıya ait 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait bordrolarda  fazla çalışma tahakkuku bulunmakta olup, bunlardan Mayıs ayı bordrosu imzalıdır, Nisan ayı  bordrosu ise  imzasız olmakla birlikte bordro bedelinin davacıya ait banka hesabına  yatırıldığı görülmüştür. 
  İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilmediği sürece geçerli yazılı delildir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bu nedenle fazla çalışma hesabında  2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarının dışlanması gerekirken hükme esas alınan raporda bu aylar dışlanmayıp fazla çalışma tahakkuklarının hesaplamadan düşülmesi hatalıdır.
  Ayrıca bilirkişi raporunda davacının 2010 yılı Mart ayından itibaren fazla çalışması olduğu belirtilmesine rağmen  01/01/2010 tarihinden itibaren hesaplama yapılması da isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                                             

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ