• İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/3141
  2004/10519
  04.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/35,42
   
   
  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ
  • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN KAPSADIĞI DÖNEME İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN İSTENEMEMESİ
    ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre ücret bordrolarında fazla çalışma ya da genel tatil ücreti tahakkuku yapılmış ve ihtirazı kayıt konulmaksızın işçi tarafından imzalanmış ise bu miktarın üzerinde çalışma yapıldığının tanıkla ispatı mümkün değildir.Öte yandan hesaplanan miktardan tahakkuk yapılan miktarın düşülmesi suretiyle sonuca gidilmesi de doğru olmamıştır.Anılan isteklerle ilgili olarak ücret bordrolarında tahakkuk yapılan dönemler için hiç hesaplama yapılmamalıdır.Mahkemece bu hususun gözetilmemesi de hatalıdır
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile ücret, yıllık izin, fazla çalışma, ikramiye,   bayram   ikramiyesi   alacağı,   bayram   ve   genel   tatil   gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İşyerinde bayram ikramiyesinin 1997 yılında kaldırıldığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı ve davacının hak kazandığı ihbar ve kıdem tazminatı hesaplarında bu Ödeme dikkate alınmadığı halde, son yıl için bayram ikramiyesi adı altında hesap yapılarak bu isteğin kabulü hatalı olmuştur.
  3-Davacı işçinin fazla çalışma ve genel tatil çalışma ücretleri hesaplanmış, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi tarafından bordrolarda bazı aylar için tahakkuk yapılan miktarlar düşülmek suretiyle bakiyesi belirlenmiş ve mahkemece de bu isteklerle ilgili hüküm kurulmuştur.Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre ücret bordrolarında fazla çalışma ya da genel tatil ücreti tahakkuku yapılmış ve ihtirazı kayıt konulmaksızın işçi tarafından imzalanmış ise bu miktarın üzerinde çalışma yapıldığının tanıkla ispatı mümkün değildir.Öte yandan hesaplanan miktardan tahakkuk yapılan miktarın düşülmesi suretiyle sonuca gidilmesi de doğru olmamıştır.Anılan isteklerle ilgili olarak ücret bordrolarında tahakkuk yapılan dönemler için hiç hesaplama yapılmamalıdır.Mahkemece bu hususun gözetilmemesi de hatalıdır.
  4- Dava dilekçesinde kıdem tazminatı dışında kalan ve hüküm altına alınan işçilik hakları 60.000.000 TL olarak talep edildiği halde 80.000.000TLbakımından bu dava tarihinden faize karar verilmesi de kabule göre hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ