• İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU

  YARGITAY

  21. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/4415
  2017/6518
  19.09.2017
  İlgili Kanun / Madde

  5510 S. SGK. /84


   
     
  • İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU
  • KARİNENİN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ
   
   
  ÖZETİ   İmzalı puantaj kayıtları davacı çalışmalarının işyerinde otuz günün altında geçtiğinin karinesidir.Karinenin tersinin ise, eşdeğerdeki belgelerle kanıtlanması gerektiği söz götürmez.Başka bir anlatımla, yazılı belgelerin varlığı halinde tanık sözlerine itibar edilemez. Dairemizin, giderek Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. 
  Somut olayda, dosyada bulunan imzalı puantaj kayıtları ile tanık beyanlarına göre işyerinde vardiyalı çalışma olup sürekli çalışmadıklarının beyan edilmesi göz ardı edilerek davacının tespit edilen dönemde ayda 30 gün kesintisiz çalıştığı kabul edilerek hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
   
       
                 
  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi


  Davacı, davalılardan işverenlere ait işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan Kurum ve ...Özel Güvenlik Hizmetleri Aş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R


  Dava, davacının 1.9.2010-17.3.2012 tarihleri arasında davalı işverenlere ait iş yerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davalı ... Limited Şirketine karşı açılan davanın reddine, davalı ...Ş. ye karşı açılan dava yönünden ise davanın kısmen kabulü ile, hükümde yazılı şekilde karar verilmiş ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile gidilmiştir. 
  Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa'nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. 
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının ihtilaflı dönemde davalı işyerinde sigortalı çalışmasının bulunmadığı, davalı ...Ş. vekili tarafından davacının çalıştığını iddia ettiği hidroelektrik santralinin güvenlik müşavirliği ile ilgili diğer davalı şirket ile 2007/10. aydan itibaren 2011 yılına kadar dönemsel olarak sözleşme imzaladıkları, 27.5.2011 tarihinden itibaren baraj lisansı...A.Ş.' ye satıldığı için bu şirket ile sözleşme imzaladıklarının belirtildiği, Pervari Kaymakamlığı yazı cevaplarında davacının geçici köy korucusu olmadığı, gönüllü köy korucusu olduğu, 2009-2010-2011 yıllarında Pervari hidroelektrik barajı ve... inşaatı çalışmaları nedeniyle kaymakamlıkça davacıya herhangi bir ücret ödenmediğinin bildirildiği, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından davacının gönüllü köy korucusu olması itibariyle davacıya silah verildiği, ancak maaş verilmediğinin bildirildiği, davacı vekilince bir kısım imzalı puantaj kayıtlarının sunulduğu, resen tanık dinlendiği anlaşılmaktadır. 
  İmzalı puantaj kayıtları davacı çalışmalarının işyerinde otuz günün altında geçtiğinin karinesidir.Karinenin tersinin ise, eşdeğerdeki belgelerle kanıtlanması gerektiği söz götürmez.Başka bir anlatımla, yazılı belgelerin varlığı halinde tanık sözlerine itibar edilemez. Dairemizin, giderek Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. 
  Somut olayda, dosyada bulunan imzalı puantaj kayıtları ile tanık beyanlarına göre işyerinde vardiyalı çalışma olup sürekli çalışmadıklarının beyan edilmesi göz ardı edilerek davacının tespit edilen dönemde ayda 30 gün kesintisiz çalıştığı kabul edilerek hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  Yapılacak iş, imzalı ücret bordroları ve/veya puantaj kayıtlarının olduğu dönemler yönünden aksi yönde belge ileri sürülemezse imzalı ücret bordrolarındaki süre kadar çalışmaya hükmetmek, imzalı ücret bordrosu ve/veya puantaj kayıtları olmayan veya olup da itiraz edilen imzaların davacıya ait olmadığı anlaşılan dönemler yönünden ise davacının hizmet cetvelini kurumdan getirtmek, davacının işyeri özlük dosyası, puantaj kayıtları ile ücret ödeme belgelerini davalı ...Ş.' den istemek, Kurumda bulunan davalı şirkete ait işyeri sicil dosyası ile dönem bordrolarını getirtmek, grup halinde çalışmaya dair tanık beyanları olduğundan öncelikle davacıya hangi grupta kimlerle çalıştığını açıklatmak, davacı ile aynı vardiyada çalışan bordro tanıklarını tespit edip dinlemek, yine puantaj kayıtlarında ismi bulunan işveren temsilcilerini dinlemek, bordolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, davalı ... Limited Şirketi' nin kuruma sorulmak suretiyle tespit edilecek Pervari baraj inşaatında çalışan ihtilaflı dönem bordro tanıkları ile Kurumdan sorulmak suretiyle veya zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu işyerlerinin, resmi kayıtlarına geçmiş çalışanların beyanlarına başvurmak suretiyle davacının çalışmasının başladığı ve bittiği tarihler ile çalışmanın ayda kaç gün olduğunu hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit etmek, davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı kurum ile davalı ...Ş. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılardan ...Özel Güvenlik Hizmetleri Aş.'ye iadesine, 19.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ