• İMZALI ÖDEME BELGESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/38538
  Karar No: 2006/3509
  Tarihi:      14.02.2006

  l İMZALI ÖDEME BELGESİ
  l İRADE SAKATLIĞININ USULÜNCE KANIT-LANAMAMASI
  l ÖDEME BELGESİNİN BAĞLAYICI OLMASI

  ÖZETİ: Davacı işçinin imzasına itiraz etmediği ödeme belgesinde kıdem ve ihbar tazminatları yönünden tahakkuklarının yer aldığı ve davacının belirtilen tutarları aldığı yazılıdır. Davacı işçi bu noktada irade fesadını da yöntemince kanıtlaya-bilmiş değildir. Gerçekten davacı tanıklarının bahsi geçen belgenin imzası ile ilgili somut bir beyanları olmamıştır.
  Öte yanda davacı taraf 4.6.2001 tarihli dilekçede davalının ticari defterlerine delil olarak dayanmış ve davalı işveren tarafından defter kayıtlarında yer alan ödemelerle ilgili vergiler de ödenmiştir.
  O halde davalı işverence davacıya ihbar ve kıdem tazminatlarının ödendiğinin kabulü gerekir. Dosya içinde bulunan ödeme belgesi dikkate alınmaksızın sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar, kıdem ve sendikal tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14.2.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Hatice Erdoğdu (Güngör) ile karşı taraf adına Avukat Erdoğan Şengezer geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmediğinden bahisle bu yönde isteklerde bulunmuştur. Davalı işveren ise tazminatların ödendiğini savunmuştur. Mahkemece, işverenin ticari kayıtlarında adı geçen tazminatlarla ilgili ödeme yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte, ticari defterin kapanış kayıtlarının olmaması sebebiyle ödemenin yapılmamış olduğu gerekçesiyle isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı işçinin imzasına itiraz etmediği ödeme belgesinde kıdem ve ihbar tazminatları yönünden tahakkuklarının yer aldığı ve davacının belirtilen tutarları aldığı yazılıdır. Davacı işçi bu noktada irade fesadını da yöntemince kanıtlayabilmiş değildir. Gerçekten davacı tanıklarının bahsi geçen belgenin imzası ile ilgili somut bir beyanları olmamıştır.
  Öte yanda davacı taraf 4.6.2001 tarihli dilekçede davalının ticari defterlerine delil olarak dayanmış ve davalı işveren tarafından defter kayıtlarında yer alan ödemelerle ilgili vergiler de ödenmiştir.
  O halde davalı işverence davacıya ihbar ve kıdem tazminatlarının ödendiğinin kabulü gerekir. Dosya içinde bulunan ödeme belgesi dikkate alınmaksızın sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  davalı yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ