• İLK ÖDEMENİN İHBAR TAZMİNATI SAYILMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İşk/13, 14
  4857 S. İşK/17

  l İLK ÖDEMENİN İHBAR TAZMİNATI SAYILMASI
  ÖZÜ: Ödeme belgelerinde herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Şu durumda ilk ödemenin tamamının ve ikinci ödemenin bir kısmının ihbar tazminatına sayılması gerekir. Kalan miktarda ise kıdem tazminatına öncelik tanınması en son sosyal haklara ilişkin miktarın dikkate alınması gerekir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/1620
  KARAR NO: 2003/13008
  TARİH: 09.07.2003
  DAVA: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini işlemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  l. Dava faiz istemine ilişkindir. Mahkemece istek kabul edilmiş karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Taraflar arasında ihbar ve kıdem tazminatı ile sosyal haklara ilişkin alacak miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık ödemelerin türü noktasında toplanmaktadır. Ödeme belgelerinde herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Şu durumda ilk ödemenin tamamının ve ikinci ödemenin bir kısmının ihbar tazminatına sayılması gerekir. Kalan miktarda ise kıdem tazminatına öncelik tanınması en son sosyal haklara ilişkin miktarın dikkate alınması gerekir.
  2. Mahkemece bu sıraya ve temerrüde ilişkin yasal düzenlemeye uyulmayarak karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ