• İLK DÖNEM HİZMETLERİN İSTİFANEDENİYLE SONA ERMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/9287
  2005/3641
  08.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14,
   
   
  • İLK DÖNEM HİZMETLERİN İSTİFANEDENİYLE SONA ERMESİ
  •  İHBAR KIDEM TAZMİNATI
  • ÜCRET ARAŞTIRMASI
    ÖZETİ: İlk dönem çalışması istifa ile sonlanan davacı işçinin bu çalışmaları ile ilgili olarak ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır.
  Bankadan kredi alması için işçi ücretinin 400.000.000tl olduğunu bildiren bir yazı söz konusu ise de, belgenin kredi talebinin değerlendirilmesi için verildiği anlaşılmaktadır. Belgede davacının unvanı "idari ve mali işler   müdürü"   olarak   açıklanmıştır.   Oysa   davacının   müdür   sıfatını   haiz   olmadığı anlaşılmaktadır.  Salt bu belgenin dikkate alınarak sonuca gidilmesi doğru değildir. Konunun ilgili meslek kuruluşundan    araştırılması gerekir
               

  DAVA                       :Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti, sigorta primi,
  bayram ve hafta tatili gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 8.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı (Asil) H. P geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1 .Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı işçinin davalıya ait işyerinde 1.4.1993 -31.12.1994 ve 1.4.1999 - 5.12.2000 tarihleri arasında iki dönem halinde çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.Bunun dışında çalışmasının olduğu kanıtlanabilmiş değildir. Gerçekten davacı tanıkları, davacının ikinci defa işyerine girişi ile ilgili tam bir tarih bildirmemişlerdir. Dosyada bulunan vergi dairesi yazısında davacının 28.6.1995- 31.10.1997 tarihleri arasında kendisine ait işyerinin bulunduğu açıklanmıştır. Davacı işçi, işyerine ikinci defa 1.4.1999 tarihinde girmiş ve 5.12.2000 tarihine kadar çalışmıştır.
  Davalı vekili tarafından verilen 6.1.2003 tarihli dilekçe ekinde sunulan belgede, davacının 31.12.1994 tarihinde istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı ve tüm hak ve alacaklarının ödendiği yazılıdır. Davacı tarafın bu belgedeki imzaya itirazı olmamış, miktar içermemesi ve el yazısı ile düzenlenmediği gerekçesiyle itiraz etmiştir. Belgenin geçerli bir istifa niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre ilk dönem çalışması istifa ile sonlanan davacı işçinin bu çalışmaları ile ilgili olarak ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır.
  Davacının davalıya ait işyerinde ikinci olarak 1.4.1999- 5.12.2000 tarihleri arasında çalıştığı ve iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işverence feshedildiği anlaşılmakta olup, bu dönem için kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
  3.Davacı işçinin son aylık ücreti de tartışma konusudur. Davacı işçi, 400.000.000TL net olduğunu ileri sürerken davalı işveren doğru olmadığını savunmuştur. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan ücret bordrosu sunulmamıştır. Bankadan kredi alması için işçi ücretinin 400.000.000tl olduğunu bildiren bir yazı söz konusu ise de, belgenin kredi talebinin değerlendirilmesi için verildiği anlaşılmaktadır. Belgede davacının unvanı "idari ve mali işler   müdürü"   olarak   açıklanmıştır.   Oysa   davacının   müdür   sıfatını   haiz   olmadığı anlaşılmaktadır.  Salt bu belgenin dikkate alınarak sonuca gidilmesi doğru değildir. Konunun ilgili meslek kuruluşundan    araştırılması gerekir. Alınacak cevap tüm dosya kapsamıyla değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ