• İKRAMİYENİN UZUN SÜRE ÖDENMEMESİ

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,47,57

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:         2006/26338
  Karar No:        2007/11199
  Tarihi:              18.04.2007

  l İKRAMİYENİN UZUN SÜRE ÖDENMEMESİ
  l İŞYERİ KOŞULU HALİNE GELME

  ÖZETİ . İkramiye ödemesine ilişkin taraflar arasında bir sözleşme bulunmadığı gibi geçmiş yıllarda ödemeye dair yazılı delil de bulunmamaktadır. İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu hususunda davacının kızı olan tanık dışında, bir davalı tanığının çalıştığı dönem için beyanı bulunmaktadır. Sözü edilen tanık davacının talepte bulunduğu dönemde çalışmadığından ifadesine itibar edilmemiştir. Bu somut durum karşısında davacının istekte bulunduğu döneme kadar ikramiye uygulamasının varlığı biran için kabul edilse dahi sonrası için ikramiye uygulamasının kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Olayların bu akışı içersinde ikramiye uygulamasının kaldırılması iş yeri koşulu haline geldiği kuşkusuzdur. İkramiye alacağı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA;                       Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti,  ikramiye ile genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine, karşı davacı ise manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İkramiye ödemesine ilişkin taraflar arasında bir sözleşme bulunmadığı gibi geçmiş yıllarda ödemeye dair yazılı delil de bulunmamaktadır. İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu hususunda davacının kızı olan tanık dışında, bir davalı tanığının çalıştığı dönem için beyanı bulunmaktadır. Sözü edilen tanık davacının talepte bulunduğu dönemde çalışmadığından ifadesine itibar edilmemiştir. Bu somut durum karşısında davacının istekte bulunduğu döneme kadar ikramiye uygulamasının varlığı biran için kabul edilse dahi sonrası için ikramiye uygulamasının kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Olayların bu akışı içersinde ikramiye uygulamasının kaldırılması iş yeri koşulu haline geldiği kuşkusuzdur. İkramiye alacağı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine, 18.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ