• İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETMEME

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/37043
  Karar No. 2010/29213
  Tarihi: 15.10.2010                      
   
  l İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETMEME
  l İŞ ŞARTI HALİNE GELME

  ÖZETİ: Davacının 1475 Sayılı Yasa döneminde ikramiye uygulamasının kaldırılmasına itiraz etmediği, kaldırıldığı tarih itibariyle ve devam eden sürece itiraz edilmemesi nedeniyle bunun iş şartı haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle kaldırılan ikramiyenin kabulüne karar verilmesi ve giydirilmiş ücrete dâhil edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye, maddi tazminatı, işsizlik sigortası ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi K.Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işyerinde vardiya postabaşı olarak çalıştığını, ücretlerinin geç ödenmesi ve diğer alacaklarının ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin fesih ettiğini, işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazandığı halde davalı şirketin gerekli belgeleri kuruma göndermemesi nedeniyle bu sigortadan yararlanamadığını iddia ederek tazminat ve ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işverenlik; ikramiye adı altında bir ödemenin bulunmadığını, tek taraflı feshin haksız olduğunu, davacının reddini savunmuştur.
  Mahkemece dava konusu işsizlik sigortasından yararlanamaması nedeni ile uğradığını iddia ettiği maddi tazminat isteğinin reddine diğer isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davalı şirket vekilince temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık işverence işyerinde ikramiye ödemesinin kaldırılmasının işyeri şartı oluşturup oluşturmadığı noktasındadır.
  Davacının 1475 Sayılı Yasa döneminde ikramiye uygulamasının kaldırılmasına itiraz etmediği, kaldırıldığı tarih itibariyle ve devam eden sürece itiraz edilmemesi nedeniyle bunun iş şartı haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle kaldırılan ikramiyenin kabulüne karar verilmesi ve giydirilmiş ücrete dâhil edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ