• İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/37351
  Karar No: 2006/16403
  Tarihi:      07.06.2006

  l İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacıya toplu iş sözleşmesinde öngörülen ikramiyelerin ödenmesi gereken tarihlerde geçerli ücret üzerinden hesaplanması gerekirken bilirkişice son ücret esas alınarak hesap edildiği görülmektedir. Mahkemece bilirkişinin hatalı hesap raporuna göre ikramiyenin fazla olarak kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, giyim yardımı, sosyal yardım alacakları, kıdemli işçiliği teşvik primi, ikramiye ve fark mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacıya toplu iş sözleşmesinde öngörülen ikramiyelerin ödenmesi gereken tarihlerde geçerli ücret üzerinden hesaplanması gerekirken bilirkişice son ücret esas alınarak hesap edildiği görülmektedir. Mahkemece bilirkişinin hatalı hesap raporuna göre ikramiyenin fazla olarak kabulü hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ