• İKRAMİYE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14

  l İKRAMİYE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  l MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME

  ÖZÜ: Dosyada mevcut davacı tarafından emsal gösterilen kararda, işyerinde 1999 yılında ikramiye ödemesi bulunduğu anlaşılmaktadır. 2000 yılında ikramiyenin ödenip ödenmediği veya 1/2 oranda azaltılıp azaltılmadığı çekişmeli olduğuna ve davalı tarafından bordrolar ibraz edilmediğine göre, gerektiğinde işyerinde bilirkişi marifetiyle kayıtlar üzerinde inceleme yaptırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
  Ayrıca ibraname, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosuna ekli olup, bu ibranamenin sadece bordroda yazılı miktarlar yönünden geçerli ve makbuz niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. Davacının kıdem süresinin ve ihbar öneli süresinin tazminat bordrosunda eksik saptandığı bilirkişi marifetiyle de belirlendiğine göre, bu miktar alacakların kabulü gerekirken reddi de hatalıdır.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/4872
  KARAR NO:     2003/17224
  TARİHİ:                       16.10.2003

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar ve sendikal tazminat ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, 2000 yılı Nisan ayına kadar yılda üç tam ikramiye ödenirken, o tarihten itibaren yarım ikramiye verilmeye başlandığını ileri sürerek fark alacak isteklerinde bulunmuştur.
  Davalı, işyerinde ikramiye ödemesi bulunmadığını savunmuştur.
  Mahkemece, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarını eksiksiz aldığına dair ibraname bulunduğunu ve ayrıca işyerinde ikramiye ödemesinin de bulunmadığı belirtilerek fark alacak isteklerinin reddine karar verilmiştir.
  Dosyada mevcut davacı tarafından emsal gösterilen kararda, işyerinde 1999 yılında ikramiye ödemesi bulunduğu anlaşılmaktadır. 2000 yılında ikramiyenin ödenip ödenmediği veya 1/2 oranda azaltılıp azaltılmadığı çekişmeli olduğuna ve davalı tarafından bordrolar ibraz edilmediğine göre, gerektiğinde işyerinde bilirkişi marifetiyle kayıtlar üzerinde inceleme yaptırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
  3. Ayrıca ibraname, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosuna ekli olup, bu ibranamenin sadece bordroda yazılı miktarlar yönünden geçerli ve makbuz niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. Davacının kıdem süresinin ve ihbar öneli süresinin tazminat bordrosunda eksik saptandığı bilirkişi marifetiyle de belirlendiğine göre, bu miktar alacakların kabulü gerekirken reddi de hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ