• İKRAMİYE

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 26
  lİKRAMİYE
  lİŞ ŞARTI

  ÖZÜ: davacının öteden beri işyerinde uygulanmakta olan ikramiye alacağının iş şartı haline geldiği, işverenin tek taraflı olarak işçinin bu alacağından indirim yoluna gitmesi davacı işçinin ücretinde bir eksilme oluşturacaktır. Dolayısıyla davacının feshi haklıdır.
   

  T.C

  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi

  YARGITAY İLAMI
   

  ESAS NO: 2002/12289

  KARAR NO: 2003/845
  TARİHİ: 28.1.2003

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK'nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı, işverenin ikramiye alacağından indirim yaptığını, bu nedenle iş akdini 1475 Sayılı İş Kanunun 16/II-d maddesi uyarınca haklı olarak feshettiğini belirterek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece, ikramiye alacağının temel ücretten sayılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının öteden beri işyerinde uygulanmakta olan ikramiye alacağının iş şartı haline geldiği, işverenin tek taraflı olarak işçinin bu alacağından indirim yoluna gitmesi davacı işçinin ücretinde bir eksilme oluşturacaktır. Dolayısıyla davacının feshi haklıdır. Bu durum dikkate alınarak davanın kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.1.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ