• İKİ AYRI TÜZEL KİŞİNİN ORTAK GİRİŞİM ADI ALTINDA İŞ ALMALARI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/26360
  Karar No: 2006/33190
  Tarihi:      18.12.2006

  l İKİ AYRI TÜZEL KİŞİNİN ORTAK GİRİŞİM ADI ALTINDA İŞ ALMALARI
  l ORTAK GİRİŞİM İÇERİSİNDE YER ALAN İŞVERENİN İŞVEREN SIFATININ DEVAM EDECEĞİ

  ÖZETİ: Ortak girişim bir davalı olan iki şirketten oluşmaktadır. Her iki şirket arasında adi ortaklık hükümleri geçerlidir. Her şirket tüzel kişiliğini korumaktadır. Ortak girişimin tek başına tüzel kişiliği yoktur. Somut olayda davalı işveren ilk başta tek başına ihale ile alman işi yüklenirken, daha sonra adi ortaklık hükümleri çerçevesinde diğer bir şirket ile birlikte yerine getirmektedir. Her iki işveren hizmeti vermek için çalışan işçilerini ve bu hizmete kullandıkları araçları birleştirmişlerdir. Bu birleştirme ve ortak girişim, davalı işverenin işveren sıfatını ortadan kaldırmaz. Bir başka anlatımla, davalı işverenin işverenlik sıfatı, yeni ihale döneminde de devam etmektedir. Dolayısı ile davacının davalı işveren ile olan iş sözleşmesi ilişkisi de sürmektedir. İş sözleşmesinin feshedildiği ve davalının işverenlik sıfatının devam ettiği tarihe göre, dava bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmıştır. Davanın yazılı şekilde reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, müvekkili şirketin Belediye Çöp toplama ve nakil işini ihale ile aldığını ve ihalenin 31.12.2005 tarihinde bittiğini, yeni ihaleyi GÜNEŞ ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT SAN.TİC A.Ş adlı şirketin aldığını, iş sözleşmesinin ihale bitimi ile
  31.12.2005 tarihinde kendiliğinden sona erdiğini, davacının yeni ihaleyi alan işveren nezdinde 01.01.2006 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, müvekkili şirket tarafından iş sözleşmesinin feshedilmediğini, davanın husumet nedeni ile reddi gerektiğini, öğrendiklerine göre, davacının yeni ihaleyi alan işveren tarafından iş sözleşmesinin devamsızlık yapması nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunur.
  Mahkemece davalı işverenin ihale ile aldığı Çöp Toplama ve Nakil işinde davacının 31.12.2005 tarihinde kadar çalıştığı, her ne kadar 31.12.2005 tarihinden sonra yeni ihaleyi alan GÜNEŞ ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT SAN.TİC A.Ş. ile ALKA İNŞAAT VE TURİZM LDT.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ olan işveren nezdinde 12 gün çalışmış ise de, davacının davasını eski işverene yönelttiği, ihaleyi alan işverenin davacıdan sigorta işlemleri için evrak istediği, burada işçi devrinden söz edilemeyeceği, davacının iş sözleşmesinin 31.12.2005 tarihinde ihale bitimi ile sona erdiği, bu tarihe göre davanın bir aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davalı şirketin dava dışı belediye Çöp toplama ve nakil hizmetini ihale sonucu aldığı ve davacının davalı şirket işçisi olarak çalıştığı, davalı şirketin tek başına aldığı ihalenin 31.12.2005 tarihinde sona erdiği, ancak yeni ihaleyi davalının da içinde bulunduğu GÜNEŞ ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT SAN.TİC A.Ş. ile ALKA İNŞAAT VE TURİZM LDT.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ'nin aldığı, davacının yeni dönemde 12 gün çalıştığı anlaşılmaktadır. Esasen bu olgu mahkemenin de kabulünde olup uyuşmazlık dışıdır. Ortak girişim bir davalı olan iki şirketten oluşmaktadır. Her iki şirket arasında adi ortaklık hükümleri geçerlidir. Her şirket tüzel kişiliğini korumaktadır. Ortak girişimin tek başına tüzel kişiliği yoktur. Somut olayda davalı işveren ilk başta tek başına ihale ile alman işi yüklenirken, daha sonra adi ortaklık hükümleri çerçevesinde diğer bir şirket ile birlikte yerine getirmektedir. Her iki işveren hizmeti vermek için çalışan işçilerini ve bu hizmete kullandıkları araçları birleştirmişlerdir. Bu birleştirme ve ortak girişim, davalı işverenin işveren sıfatını ortadan kaldırmaz. Bir başka anlatımla, davalı işverenin işverenlik sıfatı, yeni ihale döneminde de devam etmektedir. Dolayısı ile davacının davalı işveren ile olan iş sözleşmesi ilişkisi de sürmektedir. İş sözleşmesinin feshedildiği ve davalının işverenlik sıfatının devam ettiği tarihe göre, dava bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmıştır. Davanın yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalı işveren davacının iş sözleşmesini haklı yada geçerli nedenle feshettiğini veya davacının devamsızlık yaptığını kanıtlamış değildir. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmamaktadır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu 44.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alman temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak 18.12.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ