• İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMESİ HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2018/2607
  2018/6905
  28.03.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMESİ HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI
    ÖZETİ  Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi 29.09.2015 tarihinde verdiği dilekçe ile açıkça “üzerinde görülen 21.809,24 TL.’lik iş avansı bakiyesi için yapılan soruşturmada çok yıprandığını motivasyonunun kalmadığını belirterek yasal tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep etmesi” üzerine, bu talebinin uygun bulunduğu belirtilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
  Davalı yargılama sırasında davacıya ait olduğu belirtilen fesih bildiriminde geçen 29.09.2015 tarihli dilekçesini sunmuştur. Söz konusu dilekçe içeriğinde fesih bildiriminde belirtildiği şekilde davacının iş sözleşmesini sonlandırılmasını istediği görülmektedir. Buna göre dosyaya sunulan dilekçe davacıya gösterilerek beyanı alınarak, bu kapsamda iş sözleşmesini sonlandırma talebinin davacıdan geldiği anlaşılıyorsa ikale ile sonlandırıldığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

  .
   
   
               
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı vekili tarafından verilen 14/02/2018 havale tarihli dilekçede, Dairemizin 30.10.2017 tarih, 2016/26569 E ve 2017/16894 K sayılı bozma kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün onanmasına karar verilmesi  talep olunmuştur.
           Dairemizce davacıya fesih bildiriminin 29.09.2015 tarihinde yapıldığı, işe iade davası açmak için hak düşürücü sürenin 29.10.2015 tarihinde dolduğu dolayısıyla 30.10.2015 tarihinde açılan davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, Dairemizce 29.10.2015 gününün Cumhuriyet Bayramı olduğu, resmi tatil nedeniyle dava açma süresinin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 93/1 maddesi uyarınca takip eden işgününe sarkacağı hususu gözden kaçırılarak 30.10.2015 tarihinde açılan işe iade davasının süresinde açılmadığı gerekçesiyle bozma kararı  verilmesinin maddi  hataya dayandığı anlaşılmakla, Dairemiz bozma kararının ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
           Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili müvekkilinin 10.06.2012-29.09.2015 tarihleri arasında davalı işyerinde proje yöneticisi olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdinin herhangi bir gerekçe bildirilmeden, yasal haklarınız hesabınıza ödenecektir yazılı bildirimi ile iş akdinin feshedildiğini müvekkilinin savunmasının alınmadığını, feshin haksız ve gerçeği yansıtmadığını beyanla  feshin geçersizliğini davacının işe iadesini, feshin geçersizliğine karar verildiğinde davacının süresi içerisinde başvurması durumunda işe başlatılmaması halinde ödemesi gereken tazminatın 8 aylık ücret tutarında belirlenmesine, ayrıca boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer sosyal haklarının ödenmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesinde davanın süresinde açılmadığnı, davacının sık sık işlemler için avans istediğini işverenin bu avansları karşıladığını ancak alınan avansların yapılan işlemleri karşılamadığı bu yönde bir açık çıktığını, davacının bu açıklar konusunda yeterli beyanda bulunmadığını, harcama belgesi sunmadığını, davacının bunun üzerine kendi talebi ile iş akdinin feshedilmesini talep ettiğini feshin bu nedenle yapıldığını beyanla açılan davanın reddini talep etmiştir.

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalı vekiline iddiaları ispatlaması yönünde talep ettiği bilirkişi incelemesinin yapılması amacı ile ücreti yatırması konusunda ihtaratlı süre verildiği ancak davalı vekilinin verilen süre içerisinde bilirkişi ücretini yatırmadığından mahkememiz dosyayı bilirkişiye tevdi etmemiş, davalı tarafın davacının iş akdini usulsüzlük nedeni ile fesh ettiği bu konudaki iddasını yapılacak bilirkişi incelemesi ile ispatlayacağı, davalı tarafın bilirkişi ücretini süresinde yatırmaması nedeni ile bilirkişi incelemesi yapılamadığı dolayısı ile davalı tarafın iddasını ıspatlayamadığından mahkememiz davalının feshini haklı ve geçerli bulmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması için, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. İş sözleşmesini fesheden işçi feshin geçersizliği ve işe iade isteminde bulunamaz.
  İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi,  istifa olarak değerlendirilmelidir. Uygulamada en çok karşılaşılan şekli olan, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil,  olsa olsa ikale (bozma sözleşmesi)  yapma yönünde icap biçiminde değerlendirilmelidir. İşverenin sosyal ve ekonomik üstünlüğünü kullanarak, tazminatları ödeme koşulu, benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Ancak bu durumun, irade fesadının işçi tarafından kanıtlanması gerekir. 
  Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi 29.09.2015 tarihinde verdiği dilekçe ile açıkça “üzerinde görülen 21.809,24 TL.’lik iş avansı bakiyesi için yapılan soruşturmada çok yıprandığını motivasyonunun kalmadığını belirterek yasal tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep etmesi” üzerine, bu talebinin uygun bulunduğu belirtilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
  Davalı yargılama sırasında davacıya ait olduğu belirtilen fesih bildiriminde geçen 29.09.2015 tarihli dilekçesini sunmuştur. Söz konusu dilekçe içeriğinde fesih bildiriminde belirtildiği şekilde davacının iş sözleşmesini sonlandırılmasını istediği görülmektedir. Buna göre dosyaya sunulan dilekçe davacıya gösterilerek beyanı alınarak, bu kapsamda iş sözleşmesini sonlandırma talebinin davacıdan geldiği anlaşılıyorsa ikale ile sonlandırıldığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ