• İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALI BORDRONUN BAĞLAYICILIĞI

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/26,35,41,42,52

   

  T.C

  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/11296
  KARAR NO:     2003/18640
  TARİHİ:           04.11.2003

  l İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALI BORDRONUN BAĞLAYICILIĞI
  l BORDRO DIŞI FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA KANITLANABİLMESİ

  ÖZÜ: Davacı işçi fazla çalışma alacağı isteğinde bulunmuş, mahkemece bir kısım bordrolarda bu yönde tahakkukların yer aldığı ve işçinin ihtirazi kayıtsız olarak imzalamış olması gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre imzalı ve ihtirazi kayıt içermeyen ücret bordrolarında bu tür tahakkukların yer alması durumunda sadece bordronun kapsadığı dönem için ayrıca fazla çalışma alacağına hak kazanılması söz konusu olmaz. Ancak, işçinin imzasını taşımayan ya da bu tür tahakkuk yer almayan bordroların ait olduğu dönemde fazla çalışma yapılması halinde bu alacağa hak kazanıldığının kabulü gerekir.
  Mahkemece, tahakkuk yer almayan aylar bakımından dosyadaki günlük faaliyet raporları, servis kayıt formları ve tanık beyanları yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak fazla çalışma alacağı hesaplatılmalı, gerekirse takdiri bir indirim yapılmak suretiyle sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Davacı ücret farkı fazla çalışma ve izin ücreti hafta ve genel tatil gündelikleri, ikramiye ile ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre. davalılardan Doğan Basın Dağıtım AŞ.nin tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi fazla çalışma alacağı isteğinde bulunmuş, mahkemece bir kısım bordrolarda bu yönde tahakkukların yer aldığı ve işçinin ihtirazi kayıtsız olarak imzalamış olması gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre imzalı ve ihtirazi kayıt içermeyen ücret bordrolarında bu tür tahakkukların yer alması durumunda sadece bordronun kapsadığı dönem için ayrıca fazla çalışma alacağına hak kazanılması söz konusu olmaz. Ancak, işçinin imzasını taşımayan ya da bu tür tahakkuk yer almayan bordroların ait olduğu dönemde fazla çalışma yapılması halinde bu alacağa hak kazanıldığının kabulü gerekir.
  Mahkemece, tahakkuk yer almayan aylar bakımından dosyadaki günlük faaliyet raporları, servis kayıt formları ve tanık beyanları yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak fazla çalışma alacağı hesaplatılmalı, gerekirse takdiri bir indirim yapılmak suretiyle sonuca gidilmelidir.
  3. Davalılardan Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık AŞ.nin temyizine gelince:
  Davacının davalılardan Doğan Basın Dağıtım AŞ.işçisi olarak çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı şirketler arasında organik bağ yada asıl işveren-alt işveren ilişkisi de kanıtlanabilmiş değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki. aynı mahkemede seri dosyalar şeklinde yargılaması yapılan diğer davalarda davalılardan Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık AŞ.hakkındaki davanın husumet yokluğu sebebiyle reddine karar verilmiştir.
  Böyle olunca davalılardan Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık AŞ. hakkındaki bu davanın da husumet yokluğu sebebiyle reddine karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ