• İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZA KARŞILIĞI ALAN İŞÇİNİN BU ALACAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/21833
  Karar No: 2006/25166
  Tarihi:      28.09.2006

  l İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZA KARŞILIĞI ALAN İŞÇİNİN BU ALACAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre fazla mesai ve hafta tatili ücretini imzası karşılığı ihtirazı kayıt ileri sürmeden alan işçinin artık anılan istekleri talep etmesi mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle her davacıya ait dava konusu döneme ilişkin ücret bordroları celb edilmeli, fazla mesai ve hafta tatilinin imzası karşılığı ödendiği aylar hesaba hiç dahil edilmeden dava konusu istekler hesaplanmalı bu hesap yapılırken izinli olduğu günler günlerde nazara alınmalıdır.

  DAVA: Davacı, hafta tatili ile fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosyada davacılara ait bazı imzalı ücret bordrolarının bulunduğu ve bu bordrolarda pazar ve fazla mesai adı altındaki sütunda bir takım ödemeler yapıldığı görülmektedir. Bilirkişi raporundan sonra davalı işverence davacıların izinli olduğu günler bildirildiği bu konuda da bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.
  Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre fazla mesai ve hafta tatili ücretini imzası karşılığı ihtirazı kayıt ileri sürmeden alan işçinin artık anılan istekleri talep etmesi mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle her davacıya ait dava konusu döneme ilişkin ücret bordroları celb edilmeli, fazla mesai ve hafta tatilinin imzası karşılığı ödendiği aylar hesaba hiç dahil edilmeden dava konusu istekler hesaplanmalı bu hesap yapılırken izinli olduğu günler günlerde nazara alınmalıdır. Tüm bu hususların yeniden bilirkişi raporu alınmadan davacıların fazla mesai ve hafta tatili isteklerinin yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ