• İHTARNAME İLE TEMRRÜDE DÜŞÜRME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,46,47,57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/16571
  Karar No. 2008/10211
  Tarihi: 24.04.2008                                
      
  l  İHTARNAME İLE TEMRRÜDE DÜŞÜRME
  l KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ DIŞIN-DAKİ ALACAKLARA TEMERRÜT TARİHİNDEN FAZİ İŞLETİLMESİ

  ÖZETİ: Davacı hizmet sözleşmesini fesih bildiriminde dava konusu alacaklarının ödenmesini de talep etmiştir. Bu konudaki ihtarname davalı işverene 19.9.2005 tarihinde tebliğ edilmiş olup öngörülen 7 günlük süreye göre davalı işveren 27.9.2005 tarihinde temerrüde düşmüştür. Bu durumda kıdem tazminatı dışındaki ücret, fazla mesai ücreti ve izin ücreti alacaklarına gecikme faizinin temerrüdün gerçekleştiği tarihten itibaren yürütülmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı,  kıdem tazminatı, fazla mesai, ücret ve yıllık izin ücretin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S. Betin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı hizmet sözleşmesini fesih bildiriminde dava konusu alacaklarının ödenmesini de talep etmiştir. Bu konudaki ihtarname davalı işverene 19.9.2005 tarihinde tebliğ edilmiş olup öngörülen 7 günlük süreye göre davalı işveren 27.9.2005 tarihinde temerrüde düşmüştür. Bu durumda kıdem tazminatı dışındaki ücret, fazla mesai ücreti ve izin ücreti alacaklarına gecikme faizinin temerrüdün gerçekleştiği tarihten itibaren yürütülmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ