• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN ÜCRETİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO              :2004/5044
  KARAR NO            :2004/14920
  MAHKEMESİ       :Bursa 2. İş Mahkemesi
  TARİHİ                   :22.12.2003
  NO                           :285/989
  DAVACI                 : Recep Büyük adına Avukat Metin Benlier
  DAVALI                :l.Aset Telekominikasyon İnş.Taah.Ltd.Şti.adına Avukat Engin
  Yalçın 2.Türk Telekominikasyon AŞ.adına Avukat Nevzat Göktaş
  DAVA                      :Taraflar arasındaki İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN
  ÜCRETİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİ davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi ve Aset Telekominikasyon İnş.Taah.Ltd.Şti.avukatıncada duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 15.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Murat Davarcı ile karşı taraf adına Avukat Metin Benlier geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1 .Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçinin davalılara ait işyerine giriş tarihi konusunda taraflar arasında tartışma mevcuttur. Davalı işveren Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarının esas alınması gerektiğini savunmuş,davacı ise daha önce işe girdiğini ileri sürmüştür.Mahkemece davacının iddiasına değer verilerek buna göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı işçi bu konuda iki tanık dinletmiş ve tanıklardan biri Ekim 1998 diğeri de 1999 yılı ortalarında işyerinde çalışmaya başladıklarını belirtmişlerdir.Her iki tanık da davacının işe giriş tarihi konusunda somut bir bilgiye sahip değildir.Böyle olunca davacı işçi işe giriş tarihi konusunda iddiasını ispat edebilmiş değildir.Mahkemece davacının iddiasına değer verilerek sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Öte yandan dosyadaki Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına göre davacı işçinin dava konusu dönem içinde bir başka sigorta sicil numaralı işyerinde çalışması söz konusudur.Mahkemece bu konu üzerinde durulmaksızın hüküm tesisi de hatalıdır.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Başkan                          Üye                             Üye                              Üye                          Üye
  E.Doğu                     O.G.Çankaya            B.Özkaya                       T.Özmen              S.Özfırat
  GK.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ