• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN

  T.C. YARGITAY
  9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO                :2004/13054
  KARAR NO                :2004/15073
  MAHKEMESİ            :Alacakaya Asliye Hukuk Hakimliği (İş)
  TARİHİ                       :13.2.2004
  NO                             :42/18
  DAVACI                    :Ahmet Bozkurt adına Avukat Hamza Seloğlu
  DAVALI                     :Mehmet Karaca adına Avukat Tan Yıldırım
  DAVA                        Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ile
  genel tatil gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Dosyaya ibraz edilen ve Haziran 2001 tarihinde düzenlendiği anlaşılan ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi ile ilgili bordroların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı taraflar arasında ihtilaflıdır. Davacı bu bordronun son 4-5 ay eksik ödenen ücreti ile ilgili olduğunu bordrodaki İmzanın kendisine ait olup olmadığının belirlenmediğini, bordronun bilahare doldurulduğunu iddia etmiş; davalı ise bordronun gerçeği yansıttığını bu bordro ile davacıya ihbar kıdem tazminatlarının ödendiğini savunmuştur.
  Mahkemece tanık beyanları ile yetinilip hakimin şahsi gözlemlerine göre davacı ıaü)kıan_K:aD_ure.aiirnısj.,ırİDar kıdem tazminatı ısteKierı'riuKünı aıtina aıınmısıîr.
  Mahkemece Öncelikle ihtilaf konusu ödeme bordrosundaki imzaların davacıya ait olup olmadığı saptanmalı, davacıya ait olduğu belirlenirse son 4-5 aylık ücretlerinin eksik ödendiği iddiasının yerinde olup olmadığı ücret bordroları incelenerek tesbit edilmeli tüm deliller hep birlikte değerledirilerek hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde ihbar kıdem isteklerinin hüküm altına alınması hatalıdır.
  3.Davacımn çalıştığı tüm süre için, her iş günü fazla mesai yaptığı kabul olunarak fazla çalışma alacağına hükmedilmiştir. Bir insanın çalıştığı her gün fazla mesai yaptığının kabulü hayatın olağan akışına uymaz. Gerçekten hastalık, mazeret izin ve benzeri nedenlerle bir insanın zaman zaman fazla çalışma yapmaması ihtimali her zaman mevcuttur. Bu nedenlerle fazla çalışma alacağından bir indirim yapılarak sonuca gidilmelidir.
  4.Davalı işveren davadan önce temerrüde düşürülmemiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı dışında ek dava ile talep edilen alacaklara ek dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ