• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETİ İLE ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ

  T.C. YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY     İLAMI
  ESAS      NO        : 2003/18673 KARAR NO        : 2004/14301
  MAHKEMESİ    :Eyüp İş Mahkemesi
  TARİHİ                :23.9.2003
  NO                      :241-352
  DAVACI              :Şerafettin Karademİr adına Avukat Filiz Doğdu
  DAVALI              rŞekerbank TAŞ. adına Avukat Gülhan Tosuner
  DAVA                     :Taraflar arasındaki,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN
  ÜCRETİ İLE ÜCRET ALACAĞININ    ÖDETİLMESİ davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı
  noflonloı-lo    ıiövr-oHpcAn    tvuL-t^nn    +fiıvı\/11=>   V\ır]ıW(=»   Hnvsıl ıHfm    alınarak    navacıva    vprılmPmnp
  Ll^/VL^lUVl 1*-       ^Cty^lVlVOVll       11111VIU1 11. J       HA.1Z-.IJ 1^        uııuıvıv       umuııuvıiı       Uııııuı wı»       «w » **^- ■ J "         *  wiiiii»*kl--**»,
  ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı Avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat Öznur Tunal ile karşı taraf adına Avukat Fatih Aksoy geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY   KARARI
  1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra davaya konu ücret ve sosyal hakların banka kanalıyla ödendiği savunulmuş ve bu yönde belge sunulmuştur.Mahkcmece bu yönde bir araştırma yapılmaksızın anılan isteklerin kabulüne karar verilmiştir.İlgili banka kayıtları getirtilerek ödeme yapılıp yapılmadığı tespit olunmalıdır.Mahkemece eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olmuştur.
  3.Davacı işçi fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş,bu konuda dinlettiği tanıklarlardan biri fazla çalışma yapılmadığını açıklamış,diğerleri ise fazla çalışma yapıldığını belirtmişlerdir.Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi tarafından banka şube müdürü olarak çalışmış olan davacı tanığının anlatımına itibar edilerek günde 1.5 saat fazla çalışma yapıldığından söz edilerek bu yönde hesaplama yapılmıştır.Ne var ki , anılan davacı tanığı, davacı işçi ile son bir yıl birlikte çalıştıklarını açıkladığına göre işçinin çalıştığı tüm süre için fazla çalışma ücreti hesabı hatalıdır.Gerçekten davacı tanığının birlikte çalıştıkları dönem öncesinde kalan çalışma şeklini bilmesi imkansızdır.Davacının son bir yıl için fazla çakışma ücreti isteği hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,8.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan                   Üye                      Üye                        Üye                           Üye
  E.Doğu                    O.G.Çankaya      B.Özkaya              C.İ.Günay                M.Kılıçoğlu
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ