• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİ

  T.C. YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY     İLAMI
  ESAS      NO : 2004/ KARAR NO : 2004/
  MAHKEMESİ           :Bursa 2. İş Mahkemesi
  TARİHİ                       :22.12.2003
  NO                              :       /
  DAVACI                    :                                                                adına Avukat Metin Benlier
  DAVALI                     : 1 - Asel Telekominikasyon adına Avukat Engin Yalçın
  :2-Türk Telekominikasyon   AŞ. adına Avukat Nevzat Göktaş
  DAVA                         : Taraflar arasındaki,İHBAR VE KIDEM   TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN
  ÜCRETİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİ davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi ve davalı Aset Telekominikasyon İnş. Taah. Ltd. Şti.Avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 15.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Murat Davarcı ile karşı taraf adına Avukat Metin Benlier geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY   KARARI
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçinin davalılara ait işyerine giriş tarihi konusunda taraflar arasında tartışma mevcuttur. Davalı işveren Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarının esas alınması gerektiğini savunmuş,davacı ise daha önce işe girdiğini ileri sürmüştür..Mahkemece davacının iddiasına değer verilerek buna göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı işçi bu konuda iki tanık dinletmiş ve tanıklardan biri Ekim 1998 diğeri de 1999 yılı ortalarında işyerinde çalışmaya başladıklarını belirtmişlerdir.Her iki tanık da davacının işe giriş tarihi konusunda somut bir bilgiye sahip değildir.Böyle olunca davacı işçi işe giriş tarihi konusunda iddiasını ispat edebilmiş değildir.Mahkemece davacının iddiasına değer verilerek sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları dikkate alınarak davaya konu işçilik hakları hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
  3-Davacımn parça başı ücretle çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı gibi bu konu mahkemenin de kabulündedir.Dairemizin karahlık kazanmış olan uygulamasına göre fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretlerinin zamsız olarak parça başı ücret karşılığı ödendiğinin kabulü gerekir.Buna göre sadece %50 fazlasının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilme si ne, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan                        Üye                       Üye                     Üye                    Üye
  E.Doğu                        O.G.Çankaya     B.Özkaya         T.Özmen         S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ