• İHBAR TAZMİNATININ GÖTÜRÜ TAZMİNAT NİTELİĞİNDE OLMASI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12787
  2011/17301
  09.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
     
  • İHBAR TAZMİNATI
  • İHBAR TAZMİNATININ GÖTÜRÜ TAZMİNAT NİTELİĞİNDE OLMASI
  • İHBAR TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLACAĞI
  • İHBAR SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARMA İZNİNİN KULLANDIRILMAMAIŞ OLMASININ İHBAR ÖNELİNİ GEÇERSİZ KILMAYACAĞI
  • İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.
  İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.
  İhbar tazminatının miktarı “ bildirim süresine ait ücret ” olarak Kanunda belirlenmiştir. Buna göre ihbar tazminatı, yasadan doğan götürü tazminat olarak nitelendirilebilir. Bu niteliği itibarıyla B.K. 125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
  İşçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamış olması, tanınan ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz(Yargıtay 9.HD. 1.12.2009 gün 2008/ 11880 E, 2009/ 32502 K).
  İhbar tazminatının hesabında Kanunun 32. maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’ e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.
   
               

  DAVA                                    :Davacı,    kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işyerinde çalışırken, işyerinden ayrılmadan bir müddet önce 01.07.2003 tarihinde  işyeri genel müdürlüğüne yazdığı ihtarname ile  “….  Muhasebe müdürlüğü görevimi kendi işlerim dışında işlerin de yüklenmesi sonucunda asli görevim olan muhasebe işlerimi yapmakta güçlük çektiğimi defalarca belirtmeme rağmen gerekli hassasiyet gösterilmemiş olup, muhasebe işlevlerin yerinde zamanında ve güncel olarak  devamıyla alakalı  gerek bilgi işlem gerek finansman v.b. departmanlarda  iletişim güçlüğü  ve ne hikmetse ellerinden gelen  zorlukları çıkartarak  muhasebe gibi devlete ve özel sektöre  karşı  gününde, zamanında  verilmesi  gerekli  beyanname ve bildirgelerde  zorlandığımızı ve zor durumda kalabileceğimizin bilinmesi  ve bu durumların  şahsımda ve elemanlarım nezdinde  çok büyük demoralizasyona  ve yoğun  bir strese  neden olması nedeni ile  31.09.2003 tarihi itibari ile  yasal haklarımın  tarafıma ödenmesi  kaydıyla  ferdi olarak iş akdimin  karşılıklı feshedilmesine arz ederim”  şeklinde ifade etmesine  ve davalı  işyeri yetkililerince  bu durumun kabul edilmesine rağmen herhangi bir ödeme  yapılmamış olmasının haklı nedene dayalı olarak  iş akdini feshetmesi için geçerli bir sebep oluşturduğu, bu ihtarnameyi çekmesine rağmen  sorumluluk duygusu ile  hareket ederek iki ay daha çalışmaya devam ettiği, bu süre zarfında da  hiçbir işlem yapılmadığını görünce  01.09.2003 tarihli ihtarname ile  02.03.2003 tarihi itibari ile  iş akdini tek taraflı olarak feshettiğini bildirerek  işyerinden ayrıldığını ileri sürerek diğer işçilik alacakları ile birlikte  ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı, davacının 01.09.2003 tarihinde genel müdürlüğe bir dilekçe vererek istifa ettiğini,  istifasının tazminat ödenmeksizin kabul edildiğini, aynı gün ayrıldığını, kıdem ve ihbar tazminatı istemesinin yasal olmadığını, 01.07.2003 tarihli dilekçeden haberlerinin olmadığını,  dilekçenin davadan sonra görüldüğünü, şahsi dosyasında olmadığını,  01.07.2003 tarihli dilekçenin davalı şirketin yetkisiz genel müdür yardımcısına sunulduğunu, şirket genel müdürü varken şirketle sorunu olan bir müdür yardımcısına verilmediğini, 01.07.2003 tarihli dilekçeyi imzalayan Kerim Apak’ın şirkete husumet duyduğu zamanda dilekçenin imzalatıldığını, dilekçenin verildiği tarihte davacının muhasebe müdürü olduğunu, bir üst makamının Mali İşler Müdür Yardımcısı olduğunu, uzun süre bu kadronun boş kaldığını bu durumda dilekçenin Şirket Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü varken yetkisiz ve husumetli müdür yardımcısına verildiğini,   davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece,   01.09.2003 tarihli dilekçede davacının daha önceden bilgilendirildiği gibi 02.09.2003 tarihi itibari ile karşılıklı iş sözleşmesini feshetmesini talep ettiği, bu tarihten itibaren görevine devam edemeyeceğini belirterek ilgili talimatın verilmesini istediği istifanın kabulü uygundur ibaresi ile dilekçenin 01.09.2003 tarihinde onandığı, davacı tanıklarının davacının 01.09.2003 tarihinden sonra da işyerinde çalışmaya devam ettiğini belirtmesi karşısında davacının 02.09.2003 tarihinde tek taraflı olarak iş akdini fesih ettiğinin kabulü gerektiği,  uyuşmazlığın feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı olduğu, ağır çalışma koşullarının düzeltilmediği davacın dilekçesinde belirtilen nedenlerden dolayı diğer çalışanların da işyerinde baskıya maruz kaldığı, davacın tek taraflı feshinin haklı olduğu, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı isteği de hüküm altına alınmıştır.   
  Kararı yasal süresi içinde davalı tarafça temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasına ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür.
  Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır.
  Maddede düzenlenen bildirimli fesih belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel tanıması gerekmez.
  İşçinin belirli süreli iş sözleşmesiyle tam süreli kısmi süreli olarak ya da çağrı üzerine hatta takım sözleşmesiyle çalışması arasında, bildirim öneli tanınması gerekliliği yönünden bir fark bulunmamaktadır. Ancak deneme süreli iş sözleşmesinde karşı tarafa bildirim öneli tanınmasına gerek yoktur.
  Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşıdığından ve karşı tarafın hukuki alanını etkilediğinden açık ve belirgin biçimde yapılmalıdır. Yine aynı nedenle kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi geçerli değildir.
  Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir. Bazen fesih işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir. İşçinin işe alınmaması, otomatik geçiş kartına el konulması buna örnek olarak verilebilir. Dairemizce, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi halinde, bunu kabul etmeyen işçi yönünden uygulama, işverenin feshi olarak değerlendirilmektedir. 
  Mevsimlik ya da vizeli yönünden ise, askı süresinin bitiminde veya mevsim başlangıcında işçinin işe çağırılmaması, Dairemizce işverenin feshi olarak değerlendirilmektedir (Yargıtay 9.HD. 18.4.2006 gün 2006/4823 E, 2006/10605 K.).
  Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanununun 109. maddesinin bir sonucudur. Ancak yazılı şekil şartı, geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartıdır.
  Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Ulaşma, muhatabın hâkimiyet alanına girdiği andır.
  Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraflı olarak dönülemez. Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhal yapılan fesihlerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli içinde işçinin emeklilik başvurusu hali, işçinin emeklilik suretiyle feshi olarak değerlendirilmekteydi. Bu halde işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz ise de, kamu kurumları bakımından kıdem tazminatı hesabında daha önce borçlanmış olduğu askerlik süresinin dikkate alınması gerekmekteydi. Kamu kurumu işyerleri bakımından askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına yansıtılması noktasında işçi lehine olarak değerlendirilebilecek bu husus, işçinin ihbar tazminatına hak kazanamaması yönüyle  de işçinin aleyhinedir. Dairemizin, derhal feshin ardından önel içinde işçinin emeklilik için dilekçe vermesi halinde feshin işçi tarafından gerçekleştirildiği görüşü, işe iadeyle ilgili iş güvencesi hükümleri de dikkate alındığında 4857 sayılı İş Kanunun sistematiğine uygun düşmemektedir. Gerçekten açıklanan çözüm tarzında işveren feshi yerine işçinin emeklilik sebebiyle feshine değer verildiğinden,  işçi iş güvencesinden de mahrum kalmaktadır. Bu nedenle, işverenin derhal feshinin ardından, işçinin ihbar tazminatı ödenmediği bir anda yaşlılık aylığı için tahsiste bulunmasının işveren feshini ortadan kaldırmayacağı düşünülmektedir. Dairemizce, konunun bütün yönleriyle ve yeniden değerlendirilmesi sonucu,  işverence yapılan feshin ardından ve henüz ihbar tazminatı ödenmediği bir sırada işçinin emeklilik için başvurusunun işçinin emeklilik sebebiyle feshi anlamına gelmeyeceği sonucuna varılmıştır. Dairemizin 2008 yılı ve sonrasında vermiş olduğu kararlar bu doğrultudadır (Yargıtay 9.HD.26.6.2008 gün 2007/ 24004 E, 2008/ 17671 K.) .   
  Bildirim sürelerine ilişkin 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesindeki kurallar nispi emredici niteliktedir. Taraflarca bildirim süreleri ortadan kaldırılamaz ya da azaltılamaz. Ancak, sürelerin sözleşme ile arttırılabileceği Kanunda düzenlenmiştir.
  Bildirim önellerinin arttırılabileceği yasada belirtilmiş olmakla birlikte bir üst sınır öngörülmemiştir. Dairemiz tarafından, üst sınırı hâkimin belirlemesi gerektiği kabul edilmektedir  (Yargıtay 9.HD. 21.3.2006 gün 2006/109 E. 200 6/ 7052 K.). Üst sınırın en çok ihbar ve kötüniyet tazminatlarının toplamı kadar olabileceği belirtilmelidir (Yargıtay 9.HD. 14.7.2008 gün 2007/ 24490 E, 2008/ 20203 K.).
  İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.
  İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.
  İhbar tazminatının miktarı “ bildirim süresine ait ücret ” olarak Kanunda belirlenmiştir. Buna göre ihbar tazminatı, yasadan doğan götürü tazminat olarak nitelendirilebilir. Bu niteliği itibarıyla B.K. 125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
  İşçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamış olması, tanınan ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz(Yargıtay 9.HD. 1.12.2009 gün 2008/ 11880 E, 2009/ 32502 K).
  İhbar tazminatının hesabında Kanunun 32. maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’ e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.     
  Somut olayda mahkemece davacı işçi tarafından iş akdinin haklı olarak feshedildiği sonucuna ulaşılarak kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Ancak, iş akdini haklı nedenle feshetse bile fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Bu durumda davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekelde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ