• İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/2,17

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/14021
  Karar No: 2006/32256
  Tarihi:      11.12.2006

  l İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI
  l ASIL İŞVERENİN DAYANIŞMALI SORUMLULUĞU

  ÖZETİ: Davacının hizmet akdi davalılardan Berkler Taşımacılık Ltd. Şirketi tarafından feshedildiğine göre ihbar tazminatından da son işveren olarak bu şirket ve asıl işveren olarak ta Tedaş'ın sorumlu olması gerekirken davalı Lider İnşaat Ltd Şirketinde sorumlu tutulması yerinde değildir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1- Davalılardan Tedaş ve Berkler Taşımacılık Ltd. Şirketinin temyiz talepleri yerinde değildir.
  2- Davalılardan Lider İnşaat Ltd. Şirketinin temyizine gelince;
  a- Dosya içerisinde Lider İnşaat Ltd. Şirketine hitaben yazılmış bir istifa dilekçesi mevcut olup bu dilekçeye karşı davacıdan beyanları sorulmamış mahkemece istifa dilekçesi tartışılıp bir değerlendirmeye tabi tutulmadan karar verilmiştir. Mahkemece yapılacak iş söz konusu dilekçedeki imzanın davacıya ait olup olmadığını ve ne şekilde alındığını araştırarak tüm delillerle birlikte değerlendirilip sonuca gitmekten ibarettir.Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
  b- Davacının hizmet akdi davalılardan Berkler Taşımacılık Ltd. Şirketi tarafından feshedildiğine göre ihbar tazminatından da son işveren olarak bu şirket ve asıl işveren olarak ta Tedaş'ın sorumlu olması gerekirken davalı Lider İnşaat Ltd Şirketinde sorumlu tutulması yerinde değildir.
  c- Davacının Lider Limited Sirkelinden istifaen ayrıldığının kabulü halinde istifa dilekçesinden önceki sürenin ihbar ve kıdem tazminatına esas sürenin hesabında nazara alınmaması gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, sair temiz hususlarının bilahare düşünülmesine peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ