• İHBAR TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

           
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/38449
  2013/254
  14.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17,57
     
  • İHBAR TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI
  • YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Dairemizin yerleşik kararlarına göre ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarına uygulanacak faiz türü, temerrüt tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasal faizdir. Kıdem tazminatı alacağında ise İş Kanunu'na tâbi işçiler yönünden, fesih tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankalarca bir yıllık mevduata fiilen uygulanana en yüksek mevduat faizi, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na tâbi işçiler yönünden ise temerrüt tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasal faizdir.

  .
   
               

  DAVA                        : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                            Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                             Hüküm süresi içinde davalılardan Seyhan Belediye Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı Seyhan Belediyesi'nin ihale ile alt işverenlere verdiği temizlik işinde alt işveren işçisi olarak çalışırken haksız olarak işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödetilmesini istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı belediye vekili, ihale süresinin bitmesi nedeniyle akdin sona erdiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
              Davalı Gündoğan Yayıncılık Şirketi, davaya cevap vermemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, ihale süresi bitiminde akdin bildirimsiz olarak sona erdiği ve davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu sonucuna varılarak, hesaplanan alacakların davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı Seyhan Belediyesi temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
             Somut olayda davacı vekili, dava dilekçesinde ve ıslah dilekçesinde, kıdem tazminatı için en yüksek mevduat faizi, diğer alacaklar için yasal faiz uygulanmasını istemiştir.
            Dairemizin yerleşik kararlarına göre ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarına uygulanacak faiz türü, temerrüt tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasal faizdir. Kıdem tazminatı alacağında ise İş Kanunu'na tâbi işçiler yönünden, fesih tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankalarca bir yıllık mevduata fiilen uygulanana en yüksek mevduat faizi, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na tâbi işçiler yönünden ise temerrüt tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasal faizdir.
            Mahkemece, kıdem tazminatı alacağına uygulanan faiz türü yerinde ise de ihbar tazminatı ve izin ücretinde uygulanan faiz yönünden istek de aşılarak en yüksek mevduat faizi uygulanması,
           Hüküm altına alınan alacak miktarlarının infazda tereddüte neden olacak şekilde net mi brüt mü olduğunun kararda belirtilmemesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı yasanın geçici 3/1 maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'un 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
              F) Sonuç:
              Kararının hüküm kısmının birinci bendinin çıkartılarak yerine;
              “ 1-Davanın kabulü ile,
               738,94 TL net kıdem tazminatı alacağının, fesih tarihi olan 26.03.2009 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca 1 yıllık mevduata fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranında faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,
              524,63 TL net ihbar tazminatı alacağının, 300,00 TL'sinin dava tarihi olan 29.04.2009 tarihinden, 224,63 TL'sinin ise ıslah tarihi olan 25.05.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,
              262,32 TL net yıllık izin ücreti alacağının, 200,00 TL'sinin dava tarihi olan 29.04.2009 tarihinden, 62,32 TL'sinin ise ıslah tarihi olan 25.05.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınıp davacıya verilmesine," bentlerinin yazılmasına, hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalılardan Seyhan Belediye Başkanlığı'na yükletilmesine,  14.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ