• İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİH-LERDE ÖNEL İÇİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN İŞÇİNİN BAŞVURUSUNUSUNUN İŞÇİNİN FESHİ ANLAMINA GELMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857/S.İşK/17,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/16037
  Karar No: 2006/20331
  Tarihi:      10.07.2006

  l İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİH-LERDE ÖNEL İÇİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN İŞÇİNİN BAŞVURUSUNUSUNUN İŞÇİNİN FESHİ ANLAMINA GELMESİ
  l İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ YATIRILDIĞI GÜN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURMASI
  l İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ GEREĞİ  İHBAR ÖNELİ ÖDENDİKTEN SONRA İŞÇİNİN BAŞVURDUĞUNUN KABUL EDİLMESİNN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre “ihbar tazminatı ödenmeden işverence gerçekleştirilen fesihlerde, işçinin emeklilik aylığı bağlanması için bulunduğu kuruma başvurması halinde, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Zira bu durumda ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesinin önel sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir. Bu uygulama gereği önel süresi içinde gerçekleşecek artış ve haklardan işçi yararlandırılmaktadır.
  Somut olayda, davalı işveren iş sözleşmesini feshetmiş, davacının ihbar tazminatı 14.05.2005 tarihinde ödenmiştir. Davacı ihbar tazminatının banka hesabına aktarıldığı 14.05.2005 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için aynı günde, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna başvurmuştur. Olayda taraflardan hangisinin önce işlem yapmış olduğu belirlenemediğin-den işçi lehine yorum ilkesi uygulanarak iş akdinin ihbar tazminatı ödenerek feshedildikten sonra, davacının kuruma başvurduğu kabul edilmelidir.
  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, lise mezunu ve teknisyen olan davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 14.05.2005 tarihinde feshedildiği, ancak davacının aynı gün kuruma başvurarak yaşlılık aylığı bağlanmasını talep ettiği, davacının emeklilik iradesini aynı gün açıkladığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davalı işverenin işletmenin gereklerine dayalı olarak işyerinde emekliliğini kazanan işçilerin iş sözleşmelerini teknolojik nedenlerle, nitelikli elemana ihtiyacı olduğu gerekçesi ile feshettiği, ancak davacının lise mezunu olarak teknik kadroda çalıştığı, alınan bilirkişi raporuna göre, verilecek eğitimle nitelikli personel niteliğini alabileceği, bu nedenle feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır.
  Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre "ihbar tazminatı ödenmeden işverence gerçekleştirilen fesihlerde,işçinin emeklilik aylığı bağlanması için bulunduğu kuruma başvurması halinde, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Zira bu durumda ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesinin önel sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir.Bu uygulama gereği önel süresi içinde gerçekleşecek artış ve haklardan işçi yararlandırılmaktadır.
  Somut olayda, davalı işveren iş sözleşmesini feshetmiş,davacının ihbar tazminatı 14.05.2005 tarihinde ödenmiştir. Davacı ihbar tazminatının banka hesabına aktarıldığı 14.05.2005 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için aynı günde, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna başvurmuştur. Olayda taraflardan hangisinin önce işlem yapmış olduğu belirlenemediğinden işçi lehine yorum ilkesi uygulanarak iş akdinin ihbar tazminatı ödenerek feshedildikten sonra, davacının kuruma başvurduğu kabul edilmelidir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2.  Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.  Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.  Davacı  işçinin işe  iadesi  için işverene  süresi  içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5.  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.  Davacının yapmış olduğu 29.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.  Karar tarihinde  yürürlükte  bulunan  tarifeye  göre  400-YTL  ücreti  vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.  Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 10.7.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ