• İHBAR TAZMİNATI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8575
  2018/1442
  05.02.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/17

   
     
  • İHBAR TAZMİNATI
  • HAKLI NEDENE DAYANMIŞ OLSA DA İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN TARAFIN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ
           
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:       
  A) Davacı İsteminin Özeti:
   Davacı vekili, müvekkilinin 10/06/2011-13/12/2012 tarihleri arasında davalı şirket bünyesinde plaza ve alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak asgari ücretle çalıştığını, en son çalıştığı alışveriş merkezindeki görevinin 25/11/2012 tarihinde sona erdiği ancak davalı şirketçe elaman ihtiyacı için ilan verildiği halde müvekkilini işe çağırmadığı ve boşta beklettiğini, müvekkilinin noter kanalıyla davalı şirketten görev yerinin belirtilmesini istediği ancak şirketçe bilgilendirilmemesi üzerine iş akdinin 13/12/2012 tarihinde müvekkili tarafından haklı nedenle feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının hizmet süresi ve ücretinin resmi kayıtlarda göründüğü gibi olduğunu, davacı ile şirket arasındaki iş akdinin davacı tarafından Beyoğlu 23. Noterliğinin 13/12/2012 tarih ve 48662 sayılı ihtarı ile feshedildiğini, davalı şirketin ise  davacı ile iş akdini Eyüp 8. Noterliği'nin 12/12/2012 ve 13598 sayılı ihtarı ile feshettiğini, davalı şirket tarafından davacıya İstinye Park AVM projesinde görevlendirme yapıldığı fakat davacının yeni görev yerine izinsiz ve mazeretsiz gitmediği, buna bağlı olarak davacının iş akdinin İş Kanunu'nun 25/II-h-g maddeleri uyarınca haklı nedenle fesih edildiğini ve talep edilen işçilik alacaklarının ise bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
    Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ve davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
    2- Davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.
     İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.
     Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde davacı vekili, iş akdinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğini açık bir şekilde belirtmiştir. Bu durumda iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmadığından davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ