• İHBAR ÖNELLERİNİN TİS ARTTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/24182
  Karar No. 2008/17922
  Tarihi: 26.06.2008                     
   
  l İHBAR ÖNELLERİNİN TİS ARTTIRILMASI
  l İHBAR SÜRESİNİN KIDEMDEN SAYILACAĞI

  ÖZETİ: Toplu İş Sözleşmesinin 22.maddesinde “Bu toplu iş sözleşmesi koşullarına göre iş akti 4857 sayılı yasanın 17.maddesine göre feshedilen üye işçiye ihbar önelleri aşağıdaki sürelerle uygulanır, işçiye ihbar öneli süresine ilişkin ücreti peşin ödenir ve ihbar süresi kıdemden sayılır...” düzenlemesi mevcuttur. Toplu İş Sözleşmesindeki bu madde uyarınca ihbar süresi kıdemden sayılacağı için 14 haftalık önel süresinin ilavesiyle bu süre içerisinde gerçekleşen ücret ve sosyal haklardaki artışların da hesaplamalarda dikkate alınması gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davalı işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 37.maddesinde üye işçilerin her bir çocuğu için çocuk ve aile yardımı ödeneceği öğrenim gören çocukları için de eğitim yardımı yapılacağı düzenlenmiştir. Davacı dosyaya sunduğu belgelerle çocukları olduğunu ve öğrenim gördüklerini ispatladığına göre kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete Toplu iş Sözleşmesi 37.maddede düzenlenen çocuk ve aile yardımı ile öğrenim yardımının eklenmemesi hatalıdır.
  3-Toplu İş Sözleşmesinin 22.maddesinde "Bu toplu iş sözleşmesi koşullarına göre iş akti 4857 sayılı yasanın 17.maddesine göre feshedilen üye işçiye ihbar önelleri aşağıdaki sürelerle uygulanır, işçiye ihbar öneli süresine ilişkin ücreti peşin ödenir ve ihbar süresi kıdemden sayılır..." düzenlemesi mevcuttur. Toplu İş Sözleşmesindeki bu madde uyarınca ihbar süresi kıdemden sayılacağı için 14 haftalık önel süresinin ilavesiyle bu süre içerisinde gerçekleşen ücret ve sosyal haklardaki artışların da hesaplamalarda dikkate alınması gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ