• İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/37011
  Karar No: 2007/8875
  Tarihi:      29.03.2007

  l İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH
  l İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI
  l İŞÇİNİN KENDİSİNİN FESHİ ANLAMINA GELMESİ

  ÖZETİ: Dairemizin yerleşik uygulamasına göre ihbar tazminatı peşin olarak ödenerek yapılan fesihlerde ihbar tazminatı ödenmeden önce, önelli fesihlerde önel süresi içinde işçinin emeklilik için başvurması durumunda, iş sözleşmesi işçi tarafından emeklilik nedeniyle feshedilmiş kabul edilmektedir. Somut uyuşmazlıkta davacının ihbar tazminatı ödenmeden SSK.na emeklilik için müracaat ettiği anlaşılmaktadır. Davanın reddi gerekir. Mahkemece bu hukuksal olgu gözetilmeksizin istemin kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri süren davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece,işverence yapılan feshin geçerli bir nedenle yapılmadığı sonucuna varılarak feshin geçersizliğine, işe iadeye, işe başlatmama halinde 4 aylık ücret tutarında tazminatın belirlenmesine ve boşta geçen süre içinde 4 aya kadar ücret ve diğer hakların tahsiline karar verilmiştir.
  Dairemizin yerleşik uygulamasına göre ihbar tazminatı peşin olarak ödenerek yapılan fesihlerde ihbar tazminatı ödenmeden önce, önelli fesihlerde önel süresi içinde işçinin emeklilik için başvurması durumunda, iş sözleşmesi işçi tarafından emeklilik nedeniyle feshedilmiş kabul edilmektedir.Somut uyuşmazlıkta davacının ihbar tazminatı ödenmeden SSK.na emeklilik için müracaat ettiği anlaşılmaktadır.Davanın reddi gerekir. Mahkemece bu hukuksal olgu gözetilmeksizin istemin kabulü hatalıdır.
  Dairemizce 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile,
  1. İzmir 2. (İş) Mahkemesinin 16.10.2006 tarih ve 831/482 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  1. Davanın REDDİNE,
  2. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  3. Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
  1. Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen.450. YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  2. Davalı tarafından peşin olarak yatırılan temyiz harcının isteği halinde kendisine iadesine, kesin olarak 29.03.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ