• İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZİNİN KULLANDIRILMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17,27

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ   

  Esas No. 2007/27704
  Karar No. 2008/25951
  Tarihi: 07.10.2008                     

  l  İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZİNİN KULLANDIRILMAMIŞ OLMASI
  l  İHBAR ÖNELİNİN GEÇERSİZ OLMA-YACAĞI
  l  İŞ ARAMA İZNİ ÜCRETLERİNİN DAVA İLE İSTENEBİLECEĞİ

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı işveren tarafından yasal ihbar öneli verilerek iş akdinin feshedileceğinin davacı işçiye bildirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı işveren tarafından ihbar öneli içerisinde iş arama izninin kullandırıldığı ispat edilmemiş ise de, iş arama izninin kullandırılmamış olması ihbar önelinin geçerli olmadığı sonucunu doğurmaz. Çünkü kullandırılmayan izin alacağının her zaman 4857 sayılı İş Kanunu'nun 27.maddesi gereğince ayrı dava konusu olması mümkündür. İhbar önelinin kullandırıldığı kabul edilerek ihbar tazminatına ilişkin talebin reddi yerine mahkemece yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı işveren tarafından yasal ihbar öneli verilerek iş akdinin feshedileceğinin davacı işçiye bildirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı işveren tarafından ihbar öneli içerisinde iş arama izninin kullandırıldığı ispat edilmemiş ise de, iş arama izninin kullandırılmamış olması ihbar önelinin geçerli olmadığı sonucunu doğurmaz. Çünkü kullandırılmayan izin alacağının her zaman 4857 sayılı İş Kanunu'nun 27.maddesi gereğince ayrı dava konusu olması mümkündür. İhbar önelinin kullandırıldığı kabul edilerek ihbar tazminatına ilişkin talebin reddi yerine mahkemece yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ