• İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                                                      
  Esas No. 2005/24894
  Karar No. 2005/29256
  Tarihi: 12.09.2005         

  l İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI
  l ÖNEL İÇERİSİNDEKİ EMEKLİLİĞİN İŞÇİ TARAFINDAN FESİH ANLAMINA GELMESİ
  l FARK KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre ihbar tazminatı ödenmeden işverence gerçekleştirilen fesihlerde, işçi emeklilik aylığı bağlanması için bağlı bulunduğu kuruma başvurması halinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Zira bu durumda ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesinin önel sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir. Somut olayda davalı işveren iş sözleşmesini 14.7.2002 tarihinde feshetmiş ve bu tarihte ihbar tazminatı ödemiş ise de, davacı işçinin, ihbar tazminatı ödenmeden önce, yaşlılık aylığı bağlanması için bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna 12.7.2002 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu ve 15.7.2002 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır. Olayda artık işverenin feshi değil, davacı işçinin feshi söz konusudur. Davacı işçinin feshi emeklilik nedeniyle olduğundan fark kıdem tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı farkının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, emekliye sevk edildiğini, kıdem tazminatı hesabında borçlanılan askerlik süresinin dikkate alınmadığını belirterek fark kıdem tazminatının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.Mahkemece iş sözleşmesinin davacı tarafından emeklilik nedeniyle sona erdirilmediği, sözleşmenin işverence tazminatları ödenmek suretiyle işveren tarafından feshedildiği gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir.
  Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre ihbar tazminatı ödenmeden işverence gerçekleştirilen fesihlerde, işçi emeklilik aylığı bağlanması için bağlı bulunduğu kuruma başvurması halinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Zira bu durumda ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesinin önel sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir. Somut olayda davalı işveren iş sözleşmesini 14.7.2002 tarihinde feshetmiş ve bu tarihte ihbar tazminatı ödemiş ise de, davacı işçinin, ihbar tazminatı ödenmeden önce, yaşlılık aylığı bağlanması için bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna 12.7.2002 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu ve 15.7.2002 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır. Olayda artık işverenin feshi değil, davacı işçinin feshi söz konusudur. Davacı işçinin feshi emeklilik nedeniyle olduğundan fark kıdem tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ