• İHBAR ÖENL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANDIRMAMA

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,27

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/27619
  Karar No:        2007/14145
  Tarihi:              07.05.2007

  l İHBAR ÖENL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANDIRMAMA
  l İZİN KULLANDIRLMASA DAHİ ÖNELİN GEÇERLİ OLMASI
  l YENİ İŞ ARAMA İZİNİ SÜRESİNCE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN BU ÇALIŞMALARININ %100 ZAMLI ÖDENMESİ

  ÖZETİ . BiIdirim" başlıklı iş verence düzenlenen yazıda 01.03.2005 tarihinde davacının iş sözleşmesinin feshedileceği belirtilmiştir. Her ne kadar davacı bildirimi tebellüğden imtina etmişse de bu hususta tutanak tutulmuş ve tutana! tanıklarıda mahkemede dinlenilmiştir.Dinlenen tanıklar davacı ve davalı ile aynı durumda olan işçilere önel verildiğini beyan etmişlerdir. 4857 sayılı iş kanunu'nun 17. maddesi uyarınca verilen ihbar öneli iş arama izni içermemesi halinde dahi geçerlidir.Zira anılan kanunun 27. maddesinde iş arama izninin verilmeyip çalıştırılması nedeniyle işçi bu süreye ilişkin ücretini % 100 zamlı olarak almaya hak kazanmıştır. Mahkemece yeni iş arama izni süresince davacı çalıştırıldığından bunun %100 zamlı olarak tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ihbar tazminatına hüküm kurulması hatalıdır

  DAVA;                      Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti, alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini dilemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlar yerinde değildir.
  2-"BiIdirim" başlıklı iş verence düzenlenen yazıda 01.03.2005 tarihinde davacının iş sözleşmesinin feshedileceği belirtilmiştir. Her ne kadar davacı bildirimi tebellüğden imtina etmişse de bu hususta tutanak tutulmuş ve tutana! tanıklarıda mahkemede dinlenilmiştir.Dinlenen tanıklar davacı ve davalı ile aynı durumda olan işçilere önel verildiğini beyan etmişlerdir. 4857 sayılı iş kanunu'nun 17. maddesi uyarınca verilen ihbar öneli iş arama izni içermemesi halinde dahi geçerlidir.Zira anılan kanunun 27. maddesinde iş arama izninin verilmeyip çalıştırılması nedeniyle işçi bu süreye ilişkin ücretini % 100 zamlı olarak almaya hak kazanmıştır. Mahkemece yeni iş arama izni süresince davacı çalıştırıldığından bunun %100 zamlı olarak tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ihbar tazminatına hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ