• İHBAR, KIDEM TAZMİNATI, AKARYAKIT GİDERİ, YILLIK İZİN ÜCRETİ İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS     NO             :2004/3858
  KARAR NO               :2004/16788
  MAHKEMESİ           :Eskişehir İş Mahkemesi
  TARİHİ                      :30.12.2003
  NO                             :423/1145
  DAVACI                    :Ömer Faruk Gebrecioğlu adına Avukat Oğuz Sezer Arslan
  DAVALI                    :Günberk Demirkaya End.Tesisleri İnşaat İma.Montaj
  San.Tic.AŞ.adına Avukat Tuba Yüceer
  DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, akaryakıt gideri, yıllık izin ücreti
  ile fazla çalışma ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı işçi hizmet akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı farkı ile bir kısım işçilik alacağı isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren davacının bütün hak ve alacaklarının ödendiğini, hiç bir alacağının kalmadığını ve bu konuda davacının ibraname verdiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece isteğin kısmen kabulüne karar verilmişse de taraflar arasında davacının aylık ücret miktarı konusunda uyuşmazlık bulunduğu dosyadan anlaşıldığından öncelikle ücret miktarının tespiti daha sonra ibranamenin geçerli olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi gerekir. Davacı işçi aylık ücretinin brüt 750.000.000 TL.olduğunu davalı ise brüt 450.000.000 TL.ödendiğini belirtmişlerdir. Davacının iddia ettiği ücret konusunda herhangi bir yazılı belge ve tanık anlatımı bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı tarafça iddia edilen ücret miktarı kanıtlanmış olmadığı için aylık ücretin işverence de belirtildiği gibi 450.000.000 TL.olarak kabul edilmesi gerekir. İbraname ihbar ve kıdem tazminatı yönünden miktar içerdiğinden makbuz niteliğinde olup aylık 450.000.000 TL.üzerinden yemek yardımı da dahil edilmek üzere hesaplama yapılmalı varsa fark ihbar ve kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır.
  İhbar ve kıdem tazminatı dışında kalan yıllık izin ve fazla çalışma alacakları konusunda ise davacı ibranamede anılan alacakları aldığını ve işvereni bu konuda ibra ettiğini belirtmiş olduğundan sözkonusu alacakların reddine karar verilmelidir.
  3.Davacı şantiyelere gitmek için kendi arabasını kullandığını ancak akaryakıt parasının davalı işverence karşılandığını ileri sürmüş ise de kaç gün şantiyeye gittiğini ve ne kadar akaryakıt harcadığını kanıtlamış değildir. Bu nedenle sözkonusu isteğin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.7.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ