• İFLAS NEDENİYE TEDBİR KARAI VERİLMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 14
  l İFLAS NEDENİYE TEDBİR KARAI VERİLMESİ
  l TAKİBE İTİRAZ
  ÖZÜ:  Davanın kabulüne ilişkin İş Mahkemesi kararı 7.5.2003 günlü olup,  icra takiplerinin tedbir yoluyla durdurulmasına ilişkin Ticaret Mahkemesi kararlan yürürlükte olup,  devam etmektedir.
  Yine icra takibi 21.5.2002 tarihli olup,  takip tarihinden önce alınan 13.3.2002 tarihli karar ile davalı şirket hakkındaki tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiş ve bu husus 24.4.2002 ve 9.5.2003 tarihli kararlarda da tekrarlandığından,  bu kararların davalı şirket hakkında icra takiplerinin yapılamayacağı ve devam ettirilemiyeceği şeklinde kabulü gerekir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/12097
  KARAR NO: 2004/1444
  TARİHİ: 29.01.2004

  DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali  ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,  isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,  gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatları ile yıllık ücretli izin alacağının tahsili amacıyla ilamsız takip işlemine girişmiş ancak,  davalının itirazı üzerine takibin durması nedeniyle itirazın iptali ve icra-inkar tazminatı istekleriyle dava açmıştır.
  Davalı cevap dilekçesinde; müvekkili şirket hakkında Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesince "iflasın bir yıl ertelenmesi" ve "tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla" önlenmesine karar verildiğini belirterek isteklerin reddini istemiştir.
  Mahkeme; Asliye Ticaret Mahkemesinin karar tarihi itibarıyla bir yıllık sürenin dolduğunu belirterek itirazın iptaline ve takibin devamına karar vermiştir.
  Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesinin 13.3.2002 günlü kararıyla davalı şirket hakkında ki tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiştir.
  Yine aynı mahkeme,  9.5.2003 tarihli kararıyla; daha önce verilen tedbir kararlarının bilirkişi raporları gelinceye ve mahkeme heyeti tarafından değerlendirilinceye kadar devamını uygun bulmuştur.
  Davanın kabulüne ilişkin İş Mahkemesi kararı 7.5.2003 günlü olup,  icra takiplerinin tedbir yoluyla durdurulmasına ilişkin Ticaret Mahkemesi kararlan yürürlükte olup,  devam etmektedir.
  Yine icra takibi 21.5.2002 tarihli olup,  takip tarihinden önce alınan 13.3.2002 tarihli karar ile davalı şirket hakkındaki tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiş ve bu husus 24.4.2002 ve 9.5.2003 tarihli kararlarda da tekrarlandığından,  bu kararların davalı şirket hakkında icra takiplerinin yapılamayacağı ve devam ettirilemiyeceği şeklinde kabulü gerekir.
  Nitekim,  icra takiplerinin önlenmesine ilişkin 13.3.2002 tarihli karar mevcut iken 7.5.2003 günü başlatılan icra takibinin tedbir kararının kaldırılmasına kadar icra müdürlüğünce işleme konulmaması gerekirdi. Buna rağmen takip kabul edilip işleme konulduğuna göre tedbir yoluyla önlenen bir takibin mahkemece değerlendirilmeye alınıp iptali yönüne gidilmesi hatalı olup,  mahkemece yapılacak iş Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesinin 2002/176 esas sayılı dosyasını celbetmek veya ilgili mahkemeden bilgi istemek suretiyle 9.5.2003 gün ve 2003/189 sayılı kararda belirtilen "...Daha önce verilen tedbir kararlarının raporla gelinceye ve mahkeme heyeti tarafından değerlendirilinceye kadar devamına" şeklinde ki karar da değişiklik olup olmadığını araştırmak olmalıdır. Ancak tedbir kararı kaldırıldığı takdirde takip işlemleri geçerlilik kazanacağından ancak bu şekilde ki bir takip hakkındaki itiraz değerlendirilebilir. Mahkemenin eksik incelemeye dayanan kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  29.1.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ