• İFLAS

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/12235
  Karar No. 2009/33415
  Tarihi: 03.12.2009
               
  l İFLAS
  l İFLAS MASASININ HUSUMETE EHİL OLACAĞI

  ÖZETİ: İflas eden şirketin, bütün hak ve borçları yasa gereği olarak iflas masasına intikal ettiğinden ve müflisin bu hak ve borçlan üzerinde tasarruf ehliyeti kalkacağından husumetin iflas masasına yöneltilmesi gerekir. Belirtilen iflas kararı getirtilerek, iflas idaresi davaya dahil edilmeli taraf teşkili sağlandıktan sonra hüküm kurulmalıdır. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılardan Erden Gıda A.Ş. tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 24.2.2003 tarihine kadar davalılardan Erden Gıda San ve Tic A.Ş.'de çalıştığını, şirketin iflas ettiği gerekçesiyle bu tarihten itibaren davalı Er Gıda San ve Tic A.Ş.'de çalışmaya devam ettirildiğini işverenin ücretsiz izne çıkarttığını ve tekrar çalışmak üzere çağırmadığını ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağını talep etmiştir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Davalılardan Erden Gıda San Tic A.Ş.'nin 22.1.2003 tarih ve Eskişehir Ticaret Mahkemesinin 2002/ 70 E-2003/16 K sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiştir.
  İflas eden şirketin, bütün hak ve borçları yasa gereği olarak iflas masasına intikal ettiğinden ve müflisin bu hak ve borçlan üzerinde tasarruf ehliyeti kalkacağından husumetin iflas masasına yöneltilmesi gerekir. Belirtilen iflas kararı getirtilerek, iflas idaresi davaya dahil edilmeli taraf teşkili sağlandıktan sonra hüküm kurulmalıdır. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ