• İBRANAMEYLE İŞVEREN SAVUNMASININ ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3261
  Karar No: 2006/24577
  Tarihi:      25.09.2006

  l  İBRANAMEYLE İŞVEREN SAVUNMASININ ÇELİŞMESİ
  l  KIDEM TAZMİNATI
  l FESHİN HAKLI NEDENLE GERÇEKLEŞ-TİĞİNİN KANITLANAMAMASI

  ÖZETİ: Davacı geçerli bir sebep olmadan iş akdinin işveren apartman yönetim kurulu tarafından fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise haklı nedenle akdin feshedildiğini savunmuş ve kendisinden ibraname alındığını belirtmiştir. Fesih tarihinden sonra alınan 1.1.2004 tarihli ibranamede davacıya kıdem tazminatı alacağının da ödendiği belirtilmiştir. Bu durum işverenin savunması ile çelişki teşkil etmektedir. Ayrıca dosyadaki bilgi ve belgelere göre feshin haklı bir nedene dayandığı açıkça kanıtlanamamıştır. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, maaş alacağı, ücretli izin, fazla mesai ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı geçerli bir sebep olmadan iş akdinin işveren apartman yönetim kurulu tarafından fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise haklı nedenle akdin feshedildiğini savunmuş ve kendisinden ibraname alındığını belirtmiştir. Fesih tarihinden sonra alınan 1.1.2004 tarihli ibranamede davacıya kıdem tazminatı alacağının da ödendiği belirtilmiştir. Bu durum işverenin savunması ile çelişki teşkil etmektedir. Ayrıca dosyadaki bilgi ve belgelere göre feshin haklı bir nedene dayandığı açıkça kanıtlanamamıştır. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ