• İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/16639
  Karar No: 2007/6494
  Tarihi:      12.03.2007

  l İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZETİ: Hükme esas alınan ibranamede fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram ücretlerinin tam ve noksansız şekilde tahsil edildiği ibaresi mevcuttur. Davalının fazla çalışma ve tatil günleri çalışmanın ücrete dahil olduğu savı ibraname ile çelişmektedir. Bu çelişkinin giderilmesi için varsa taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin ve diğer delillerin toplanması, taraf tanıklarının dinlenmesi ve tüm dosya içeriği bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, fazla çalışma parası ile hafta tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı davalı yanında çalıştığı süre için hak ettiği fazla çalışma hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiştir. Davalı davacının imzaladığı ibraname olduğunu fazla çalışma ve tatil günleri dahil ücret tespit edildiği için ayrıca bu alacaklar için ücret talep edemeyeceğini savunmuştur. Mahkemece ibranameye değer verilerek dava reddedilmiştir
  Hükme esas alınan ibranamede fazla çalışma ,hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram ücretlerinin tam ve noksansız şekilde tahsil edildiği ibaresi mevcuttur. Davalının fazla çalışma ve tatil günleri çalışmanın ücrete dahil olduğu savı ibraname ile çelişmektedir. Bu çelişkinin giderilmesi için varsa taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin ve diğer delillerin toplanması, taraf tanıklarının dinlenmesi ve tüm dosya içeriği bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ