• İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/18194
  Karar No. 2005/12943
  Tarihi: 12.04.2005         

  l İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZETİ: İbraname tarih yönünden kendi içerisinde çelişkilidir. İbranamenin baş satırında aktin 9.7.2002 tarihinde sona erdirildiği yazılı olmasına rağmen imza kısmında 25.6.2002 tarihi yazılıdır. Dava dilekçesindeki davacı beyanının işyeri kayıtlarıyla çelişki nedenleri davacı asile sorulmadan bu konuda gerekli tespitler yapılmadan eksik incelemeyle, hizmet aktinin devamı sırasında alındığının kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasındaki  ihbar tazminatı ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.4.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat N.Y. ile karşı taraf adına Avukat Ö.Y. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava dilekçesinde davacı hizmet aktinin 25.6.2002 tarihinde feshedildiğini iddia ederek dava konusu alacakları talep etmiş, davalı da, feshin cevap lahiyasında 25.6.2002 tarihinde yapıldığını kabul etmiştir. Mahkemece davacının dava dilekçesindeki talebini nazara alarak davacının alacaklarının 25.6.2002 tarihine kadar hesaplanarak hüküm altına alınmıştır. Ancak kayıtlarda davacının işyerinde 9.7.2002 tarihine kadar çalıştığı konusunda bilgiler mevcuttur. Mahkeme, bu belgelere dayanarak esasında aktin 9.7.2002 tarihine kadar devam ettiğini kabul etmiş ve ibranameye değer vermemiştir. İbraname tarih yönünden kendi içerisinde çelişkilidir. İbranamenin baş satırında aktin 9.7.2002 tarihinde sona erdirildiği yazılı olmasına rağmen imza kısmında 25.6.2002 tarihi yazılıdır. Dava dilekçesindeki davacı beyanının işyeri kayıtlarıyla çelişki nedenleri davacı asile sorulmadan bu konuda gerekli tespitler yapılmadan eksik incelemeyle, hizmet aktinin devamı sırasında alındığının kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.4.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
  KARŞI OY: Davacı her ne kadar dava dilekçesinde fesih tarihini 25.6.2002 tarihi olarak göstermiş ise de, davalı tarafça davacıya temmuz ayında dokuz günlük ücret ödendiği anlaşılmaktadır.
  Davalı SSK.na işten çıkma tarihi 9.7.2002 olarak gösterdiğinden işverence düzenlenen ibranamedeki işten ayrılma tarihinin 9.7.2002 olduğu yolundaki açıklama gerçeği göstermektedir.
  Bu durumda ibranamenin fesih tarihinden sonra düzenlendiği ve sehven işten çıkma tarihinin 25.6.2002 yazıldığı ortaya çıkmaktadır.
  Bu nedenle ibranameye değer verilerek davanın reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi düşüncesiyle çoğunluğun bozma kararına katılamıyorum.
  KARŞI OY: Davacı vekili müvekkilinin 25.6.2002 tarihinde işverenin feshiyle işten ayrıldığını belirterek ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştur.
  Dosyada bulunan 25.6.2002 tarihli ibranamede davacı fazla mesai ve ihbar tazminatı alacaklarının olduğunu kabul etmiştir.
  Ancak ibranamede işten ayrılış tarihi 9.7.2002 olarak gösterilmiştir. Davalı işveren bu tarihin yanlışlıkla yazıldığını ileri sürmüştür. Davacı taraf bu beyana karşı çıkmamıştır.
  Bilirkişi tarafların işten çıkış tarihini 25.6.2002 olarak kabul ettiğini belirterek bu tarihe kadar olan alacakları belirlemişlerdir.
  Davacı taraf bu rapora işten ayrılma tarihinin 9.7.2002 olduğunu belirterek itiraz etmemiş ve 25.6.2002 tarihine göre bulunan miktarlar üzerinden davayı ıslah etmiştir.
  Yine davacı vekili karar celsesinde raporun dosya içeriğine uygun olduğunu belirtmiş ve 25.6.2002 tarihini fesih tarihi kabul eden mahkeme kararını temyiz etmemiştir. Bu durumda fesih tarihinin 25.6.2002 olduğu açık olup, tarafların kabul ve beyanlarının dışında çıkma olanağı bulunmamaktadır.
  İbranamede 25.6.2002 tarihini taşımadığına göre fesihle birlikte davacının davalıya ibraname verdiği ve ibraname kapsamına göre dava konusu alacaklarını aldığı açık olup, usulüne uygun olarak düzenlenen ibranameye değer verilip davanın reddi gerekirken kabulü yönünde ki mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşündeyim.                                
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ