• İBRANAMENİN BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/29102
  2007/36890
  05.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57
   
  •  
  • İBRANAMENİN BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMASI
    ÖZETİ: . İbraname borcu sona erdiren bir belgedir. Davanın her safhasında ileri sürülebileceği dairemizin kökleşmiş içtihatları ve usul hükümleri gereğidir.
               

  DAVA                       :Davacı, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini
  İstemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dairemizin yıllık ücretli izine ilişkin bozma kararı hesaplamaya ilişkindir. İbraname borcu sona erdiren bir belgedir. Davanın her safhasında ileri sürülebileceği dairemizin kökleşmiş içtihatları ve usul hükümleri gereğidir.
  Mahkemece ibranamenin değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ