• İBRANAMEDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRDİĞİNİN ANLAŞILAMAMSI

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İş.K/13,14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No:           2004/20831
  Karar No:          2005/11976
  Tarihi:               04.04.2005       
                 
  l İBRANAMEDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRDİĞİNİN ANLAŞILAMAMSI
  l BÇM BAŞVURU
  l HAKSIZ FESİH

  ÖZETİ: Davalı tarafın dayandığı 23.9.1994 tarihli imzası inkar edilmeyen ibranameden akdin davacı tarafından istifa ile sona erdiği sonucu çıkmamaktadır. Çünkü kendi ayrıldığına dair bir yazılı beyan bulunmamaktadır.
  İkinci dönem çalışmasına gelince, SSK hizmet cetvelinde çıkış tarihi olan 1.5.2001 tarihinde davacı işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Devamsızlık tutanağı imzacısı davalı tanıkları da dinlendiği halde tutanak içeriklerini doğrulamamışlardır. Aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli kabul edilen Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu, dosyada mevcut diğer bilgi ve belgelere göre, davacının her iki dönem hizmet akdinin de davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın sona erdirildiği anlaşıldığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, subut bulmayan davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, iki dönem halinde çalıştığını ilkinde iş akdinin neden gösterilmeden haksız olarak feshedildiğini, ikinci çalışmasına da işyerinde ihtiyaç olmadığı, işlerin iyi gitmediği söylenerek haksız biçimde son verildiğini bildirerek kıdem-ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacaklarını talep etmiştir.
  Davalı, davacının ilk çalışmasının kendi isteği ile sona erdiği yine aynı dönemle ilgili ibraname imzaladığını; ikinci dönem çalışmasının da mazeretsiz devamsızlığı yüzünden haklı fesih nedeniyle son bulduğunu savunmuştur. Davalı tarafın dayandığı 23.9.1994 tarihli imzası inkar edilmeyen ibranameden akdin davacı tarafından istifa ile sona erdiği sonucu çıkmamaktadır. Çünkü kendi ayrıldığına dair bir yazılı beyan bulunmamaktadır. Bu dönemle ilgili olarak davalı da akdin tazminatı gerektirmeyecek biçimde son bulduğunu kanıtlayamamıştır.
  İkinci dönem çalışmasına gelince, SSK hizmet cetvelinde çıkış tarihi olan 1.5.2001 tarihinde davacı işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Devamsızlık tutanağı imzacısı davalı tanıkları da dinlendiği halde tutanak içeriklerini doğrulamamışlardır. Aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli kabul edilen Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu, dosyada mevcut diğer bilgi ve belgelere göre, davacının her iki dönem hizmet akdinin de davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın sona erdirildiği anlaşıldığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ