• İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/8761
  2005/2729
  01.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,35

   
   
  • İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR
  • CEVAP DİLEKCESİYLE İBRANAMENİN ÇELİŞMESİ
  • GEÇERSİZ İBRANAME

   
    ÖZETİ: İbranamede davaya konu olan  ihbar ve kıdem tazminatlarından  söz edilmemiştir. Bu nedenle anılan istekler bakımından işverenin ibrasından söz edilemez..
  Her ne kadar, ibranamede davacı işçiye fazla çalışma ücretlerinin ödendiği belirtilmişse de, davalı işverence verilen cevap dilekçesinde  davacının fazla çalışma ücretine hak kazanmadığı ileri sürüldüğüne göre, bu çelişkili savunma karşısında ibranameye, fazla çalışma ücretlerinin ödendiği yönünden de değer verilmesine olanak bulunmamaktadır.
               

  DAVA                     :Taraflar arasındaki  ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, ücret ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için  1.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat M.S. A. ile karşı taraf adına Avukat S. D.  geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere gore, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2. Davacı işçi, iş bitimi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik hakları isteklerinde bulunmuştur. Mahkemece, davacının imzasını taşıyan ibraname sebebiyle tüm isteklerin reddine karar verilmiştir.
              Dosya içinde bulunan ve davacının imzasını taşıyan ibranamede Mart, Nisan Mayıs ve Haziran ayları ücretleri ile  izin ücreti olarak miktar belirtilerek ödemeler yapıldığı açıklanmıştır. İşverence ibranamenin ekinde sunulan belgelerde de, 2001 yılı Mart, Nisan Mayıs ve Haziran aylarına ait ücretler ile  izin ücretinin ibranamede belirtilen miktarlarda ödendiği hususu yazılıdır. Anılan ibranamede miktarların yer aldığı kısmın altında ise,“…ücret, fazla mesai, hafta tatili, senelik izinlerimi,ikramiyelerimi,resmi tatillerde çalıştığım zamlı ücretlerimi…” aldığımı denilmek suretiyle işverenin ibra edildiği görülmektedir.
        Öncelikle belirtmek gerekir ki, anılan ibranamede davaya konu olan  ihbar ve kıdem tazminatlarından  söz edilmemiştir. Bu nedenle anılan istekler bakımından işverenin ibrasından söz edilemez. Mahkemece dosyadaki deliller bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle  davacının hak kazanması durumunda ihbar ve kıdem tazminatları hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
        Her ne kadar, ibranamede davacı işçiye fazla çalışma ücretlerinin ödendiği belirtilmişse de, davalı işverence verilen cevap dilekçesinde  davacının fazla çalışma ücretine hak kazanmadığı ileri sürüldüğüne göre, bu çelişkili savunma karşısında ibranameye, fazla çalışma ücretlerinin ödendiği yönünden de değer verilmesine olanak bulunmamaktadır. Mahkemece, ibraname nedeniyle fazla çalışma ücreti isteğinin de reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Davacının kanıtlaması durumunda fazla çalışma ücretlerinin de hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir.
              SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  davacı yararına takdir edilen 400 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  1.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ