• İBRANAME İLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/16261
  Karar No. 2008/8123
  Tarihi: 10.04.2008                                 
    
  l İBRANAME İLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ
  l NEMA ALACAĞININ ÖDENMEMESİ
  l İŞÇİNİN HAKLI FESHİ
  l KIDEM TAZMİNATI

    ÖZETİ: Dava dilekçesinde de davacı kendisinin haklı feshine dayanmıştır. Davacının davalı ile olan iş sözleşmesini feshettikten sonra 11.1.2005 tarihinde diğer alt işverende çalışmaya başladığı açıktır. Ayrıca mahkeme gerekçesinde söz edilen ibraname kıdem tazminatını kapsamadığı gibi, davacının kendisinin ayrıldığı şeklinde matbu ifade ile davalının savunması çelişmektedir.
  Mahkemece davacının tasarrufu teşvik neması alacağı olduğu saptanıp kabul edildiğine göre, davacının iş sözleşmesini feshinin haklı olduğunun kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile nema alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Stok tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalının, ücretinden tasarrufu teşvik primleri kestiği halde ilgili bankaya yatırmayarak zararına neden olduğu, asıl işverenle sözleşmesi sona erince Ankara içinde yer gösterildiği gibi, Ankara dışında yatılı temizlik işlerinde çalışmaya ve istifaya zorlandığını ileri sürerek isteklerinde bulunmuştur.
  Davalı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının dava dışı Pamukbank'ta temizlik işini devralan yeni alt işverende çalışmaya devam ettiği, davalının iş sözleşmesini sona erdirmediği, ayrıca, davacının ibraname verdiği gerekçesiyle kıdem tazminatı isteğinin reddine, tasarrufu teşvik neması alacağının kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin kimin tarafından feshedildiği ve haklı olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.
  Taraflarca dosyaya sunulan deliller; yazılı hizmet sözleşmesi, davacının ihtarnamesi, davacının SSK ve Şahsi Sicil dosyası, dava dışı yeni alt işveren SSK prim bildirimi, davalı ile dava dışı asıl işveren arasındaki sözleşme, tanık ve bilirkişi raporudur.
  Toplanan delillere göre, davalının dava dışı Pamukbank ile alt işverenlik sözleşmesi 31.12.2004 tarihinde sona ermiş, bu tarihten sonra bankanın temizlik işlerini dava dışı yeni bir alt işveren üstlenmiştir.
  Davalı, davacıya başka işyerlerinde çalışma teklif ettiğini, davacının kabul etmeyip dava dışı bankanın yeni alt işvereni nezdinde çalışmaya devam ettiğini savunmuş ise de; davacının 6.1.2005 tarihinde davalıya tebliğ edilen fesih ihtarnamesinde, tasarrufu teşvik kesintilerini yaptığı halde nemasını alamadığından ve işten çıkmaya zorlar şekilde Aşti, Ankaray, Metro ve Ankara dışı temizlik işlerine verdiğinden iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini bildirdiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinde de davacı kendisinin haklı feshine dayanmıştır. Davacının davalı ile olan iş sözleşmesini feshettikten sonra 11.1.2005 tarihinde diğer alt işverende çalışmaya başladığı açıktır. Ayrıca mahkeme gerekçesinde söz edilen ibraname kıdem tazminatını kapsamadığı gibi, davacının kendisinin ayrıldığı şeklinde matbu ifade ile davalının savunması çelişmektedir.
  Mahkemece davacının tasarrufu teşvik neması alacağı olduğu saptanıp kabul edildiğine göre, davacının iş sözleşmesini feshinin haklı olduğunun kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ