• İBRANAME FOTOKOPİSİNDEKİ İMZANIN İNKARI

  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/25400
  Karar No: 2006/6847
  Tarihi:      16.03.2006

  l İBRANAME FOTOKOPİSİNDEKİ İMZANIN İNKARI
  l İBRANAME ASLININ KESİN SÜREYE KARŞIN SUNULAMAMASI
  l ASLI SUNULAMAYAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: 6.5.2005 tarihli oturumda mahkemece davalı vekiline ibranamenin aslını ibraz etmesi için bir sonraki oturuma kadar kesin süre vermiş, vermediği takdirde ibranamedeki imzanın davacıya ait olmadığının kabul edileceğini ihtar etmiştir. Davalı işveren ibraname aslını kesin mehle rağmen vermediğine göre bu fotokopiye dayanamaz. Mahkemece de ibranameye değer verilemez.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile ücret ve yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalıya ait işyerinde Nisan/1995 tarihinde işe girdiğini Temmuz/2000 tarihinde iş akdinin haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai ve ücret alacağı talep etmiştir.
  Davalı taraf, davacının ibraname verdiğini davanın reddini istemiş ve ibraname fotokopisini ibraz etmiştir. Davalı ibraname fotokopisindeki imzanın kendisine ait olmadığını savunmuştur.
  16.5.2005 tarihli oturumda mahkemece davalı vekiline ibranamenin aslını ibraz etmesi için bir sonraki oturuma kadar kesin süre vermiş, vermediği takdirde ibranamedeki imzanın davacıya ait olmadığının kabul edileceğini ihtar etmiştir. Davalı işveren ibraname aslını kesin mehle rağmen vermediğine göre bu fotokopiye dayanamaz. Mahkemece de ibranameye değer verilemez. İşin esasına girilip dava konusu alacaklar hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bilahare düşünülmesine, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ